KULT8850 - Vitenskapsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Faget gir en innføring i vitenskapsteori, med vekt på vitenskapshistorie, vitenskapenes sosiale organisering og dynamikk, vitenskapenes strategier for produksjon av kunnskap og samspillet mellom vitenskap og samfunn. Vi legger særlig vekt på vitenskapenes kommunikasjonspraksiser og etableringen av vitenskapelig gyldighet og vitenskapelig troverdighet. Det vil også dekke følgende tema:
• Vitenskap som institusjon og praksisfelt
• Vitenskapelige forståelsesmåter: Språk, hermeneutikk, diskurs og praksis
• Feministisk vitenskapsteori
• Det moderne forskningsuniversitetet og den moderne forskerrollen
• Humanvitenskapenes begreper og tverrfaglige dialogpraksiser
• Forsknings- og vitenskapsetikk

Studenter som trenger 10 studiepoeng, må velge KULT8851 der kravene til omfang av semesteroppgaven er forholdsvis større. Se nærmere informasjon om tid og sted her: https://www.ntnu.no/kult/forskerutdanning.

Kurset arrangeres i utgangspunktet hver høst og vår, med forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte kandidater.

Læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap om historisk, filosofisk og sosiologisk vitenskapsteori, med særlig vekt på vitenskapenes sosiale og kulturelle sider.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk deltakelse i undervisningen

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse/oppmøte

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (PHAAR)
Biofysikk (PHBIFY)
Biologi (PHBI)
Bioteknologi (PHBIOT)
Bygg, anlegg og transport (PHBYGG)
Elektroteknikk (PHELT)
Energi- og prosessteknikk (PHENPRO)
Estetiske fag (PHESTET)
Fysikk (PHFY)
Fysisk planlegging (PHFYSPL)
Geografi (PHGEOG)
Geologi og bergteknikk (PHGEOL)
Helsevitenskap (PHHLS)
Historie og kulturfag (PHHIST)
Industriell design (PHDESIG)
Industriell økologi (PHINDØK)
Industriell økonomi og teknologiledelse (PHIØT)
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (PHIKT)
Kjemi (PHKJ)
Kjemisk prosessteknologi (PHKJPROS)
Klinisk medisin (PHKLINM)
Konstruksjonsteknikk (PHKONSTR)
Marin teknikk (PHMART)
Matematiske fag (PHMA)
Materialteknologi (PHMT)
Medisinsk teknologi (PHMEDT)
Molekylærmedisin (PHMOLM)
Nevrovitenskap (PHNEVRO)
Pedagogikk (PHPED)
Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (PHPETR)
Produksjons- og kvalitetsteknikk (PHPRODKVAL)
Produktutvikling og materialer (PHPRODMAT)
Psykologi (PHPSY)
Samfunnsmedisin (PHSAMFM)
Samfunnsøkonomi (PHSØK)
Sosialantropologi (PHSANT)
Sosialt arbeid (PHSARB)
Sosiologi (PHSOS)
Språkvitenskap (PHSPRÅK)
Statsvitenskap (PHPOL)
Tverrfaglig barneforskning (PHBARN)
Tverrfaglige kulturstudier (PHKULT)
Vann- og miljøteknikk (PHVANN)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til et ph.d.-program (unntak kan gjøres under noen omstendigheter).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.