course-details-portlet

KULT8124 - Miljømessig bærekraft og samfunnsmessig transformasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

The course aims to provide PhD students with the concepts and tools to understand what environmental sustainability (ES) is, the kind of challenges it raises, the actors involved in such issues, and how we can initiate societal transformations towards this goal. The course will depart from the model of strong sustainability, i.e. the biosphere is considered to be a life-supporting system that restricts human activity. Consequently, the course will explore how this affects technological and scientific development, economic issues, policy-making and the organisation of society. First, students are introduced to ES with the UN's global sustainability goals (SDGs) as background and to the history of the concept of sustainable development, environmental concerns and the environmental movement. Second, the course will present the students with critical accounts of the concept of sustainability, including potential controversies between sustainability concerns and the conservation of nature. This includes an introduction to the concept of biodiversity and biodiversity policy as well as to environmental ethics. In addition, the course will engage with the challenges of providing measurements of sustainability and methods and approaches to assess the sustainability of industrial products and processes as well as human lifestyles (industrial ecology). Third, the course will provide an overview of theories and approaches to sustainability transitions. This includes a focus on green innovation, circular economy, and policy-making for sustainable energy, climate mitigation and urban sustainability. Finally, the course will prepare for the writing of individual essays, which together with participation in the course, forms the basis of formal approval of the course.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten må kunne dokumentere god forståelse av de viktige dimensjonene og utfordringene i MB og hvordan SDGs kan brukes som grunnlag for strategier og tiltak for endring. Kandidaten må ha innsikt i de mest relevante miljøsystemverktøyene. Kandidaten skal kunne forklare fordeler og ulemper ved ulike endringsstrategier (kontinuerlig modernisering vs radikale endringer) på bærekraftfeltet. Kandidaten må kunne demonstrere hvilken rolle vitenskapelig kunnskap og etikk har i å bidra til faktiske forandringer på reelle problemområder. Kandidaten skal også kunne vise hvordan ulike systemer (det politiske systemet, det økonomiske systemet, det teknologiske systemet, det biologiske systemet etc.) henger sammen og hvordan problemer og løsninger i ett system kan påvirke andre systemer. Studentene skal gjenkjenne og reflektere over de politiske, sosiale og etiske dilemmaene som er forbundet med utforming og implementering av tiltak for å fremme bærekraft.
Ferdigheter: Kandidaten skal kunne formulere forskningsspørsmål knyttet til MB og SDG. Kandidaten må kunne diskutere hvordan teori og metodikk omfattet av kurset kan brukes i bærekraftstrategier. I tillegg må kandidaten vise en reflektert og undersøkende tilnærming til fagets emner. Kandidaten skal være i stand til å demonstrere og rettferdiggjøre hvordan begreper og verktøy fra kurset kan brukes i konkret forskning og virkelige problemer.
Generell kompetanse: Kandidaten må beherske ulike veier til implementering av bærekraft, samtidig som man viser hvordan og hvorfor det er hensiktsmessig å anvende en tverrfaglig tilnærming. Kandidaten må være kjent med de mest relevante teoretiske og praktiske rammeverke

Læringsformer og aktiviteter

Emnet leveres som en serie seminarer som fokuserer på temaene angitt ovenfor. Seminarene inneholder forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner om oppgaveskriving og tema. Studentene skriver individuelle oppgaver som må vurderes til "Bestått" (tilsvarende karakter B eller bedre) for å bestå kurset.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltagelse

Mer om vurdering

Vurderingen består av et skriftlig essay hvor kandidatene demonstrerer sin forståelse av teorier og metoder gjennomgått i kurset og hvordan disse relaterer til deres eget fag eller et spesifikt tema eller praktisk anvendelse.

Krav til essay er større enn i emnet KULT8123.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Utvalgte vitenskapelige artikler og rapporter, som velges senere.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
  • Miljøledelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU