course-details-portlet

KULT6502 - Kjønn og mangfold i teori og praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Kjønn og mangfold er svært viktige tema i dagens samfunn, og noe av det mest spennende man kan jobbe med. Det kan imidlertid også være krevende og by på utfordringer. Som arbeidsgivere i Norge skal man blant annet jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen, men hva betyr det? Og hva slags kunnskap trenger man for å være best mulig rustet til å utvikle tiltak og jobbe forebyggende på måter som ikke bare gir kortvarig forandring, men varig kulturendring?

Hensikten med dette kurset er på den ene siden å gi deltakerne innsikt i sentrale teorier og begrep innenfor kjønn- og mangfoldsstudier, og på den andre siden stimulere til å bruke disse teoriene og begrepene til å utforske og diskutere konkrete situasjoner og problemstillinger i eget arbeidsliv. Eksempler på dette vil være arbeid med strategier, handlingsplaner og sosial interaksjon, inkludert ulike arbeidsmiljøtiltak.

Viktige spørsmål som vil bli belyst i kurset er:

 • Hva kan arbeid med kjønn og mangfold innebære på ulike samfunnsarenaer?
 • Hvilke betydninger ligger i de komplekse begrepene likestilling og mangfold?
 • Hvilke grupper er særlig utsatt for sosial marginalisering og diskriminering, hvordan kan dette utspille seg i praksis?
 • Hvordan virker makt i ulike arbeidslivsrelaterte situasjoner, og hvordan kan man bidra til å fremme inkludering og mangfold?
 • Hva skjer når ulike likestillingshensyn konkurrerer med hverandre og hvordan kan man tenke om og håndtere dette?

Emnet vil være særlig relevant for:

 • Ansatte med lederansvar eller relevante verv og oppgaver i både offentlig og privat sektor
 • HR-personell
 • Forskere, utredere og rådgivere

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenter som består dette emnet, har kunnskap om

 • hvordan makt og privilegier er ulikt fordelt i befolkningen, og hvordan dette er knyttet til blant annet kjønn, seksualitet, rase/etnisitet/nasjonal bakgrunn, religion, alder og funksjonsevne og de måter dette er vevd sammen på i ulike kontekster og situasjoner
 • sentrale begrep og teorier om kjønn og mangfold og hvordan man kan jobbe for å motvirke diskriminering og fremme inklusjon

FERDIGHETER

Studenter som består dette emnet, har ferdigheter i å

 • kjenne igjen barrierer for et inkluderende samfunn, kunne diskutere komplekse problemstillinger i dette feltet og ha redskaper til å jobbe organisatorisk og relasjonelt for en mer inkluderende praksis
 • identifisere og begrepsfeste strukturell ulikhet og forstå hvordan det bidrar til kjønnsdiskriminering og andre former for usaklig eller urimelig forskjellsbehandling
 • reflektere faglig over utbredte forestillinger og tatt-for-gittheter knyttet til kjønn, likestilling og mangfold

Generell kompetanse:

 • Studenten kan virke som ressurspersoner i en etat, bedrift, organisasjon eller lignende som ønsker å etablere en inkluderende og ikke-diskriminerende kultur og praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Det gis undervisning i form av forelesninger, diskusjoner og gruppeøvinger fordelt på to samlinger, mens øvrig arbeid utføres individuelt eller i grupper. Noe forberedelse før hver samling må påregnes. Det skal leveres en øvingsoppgave i løpet av semesteret. Denne øvingsoppgaven må være bestått før studenten gis anledning til å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig øving

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen med bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Likestilling og mangfold (ÅLIMA)
Organisasjon og ledelse (MORG)

Kursmateriell

Vil bli opplyst om ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU