course-details-portlet

KULT6502 - Kjønn og mangfold i organisasjon og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

I norsk sammenheng forventes det at alle organisasjoner jobber aktivt, målrettet og planmessig for å skape økt likestilling og hindre diskriminering. Likestilling mellom kjønnene er også et eget bærekraftsmål, og ‘økt mangfold’ inngår i mange virksomheters personalstrategier. Samtidig vet vi at dette er mål som gjerne drukner i en hektisk arbeidshverdag, i tillegg til at det krever kunnskap og erfaring for å iverksette relevante tiltak. I dette emnet legger vi derfor vekt på hvordan arbeid for likestilling og inkludering kan innlemmes i en organisasjons kjernevirksomhet og pågående endringsprosesser. Formålet er å gi studentene kunnskap og ferdigheter til å utvikle tiltak og jobbe forebyggende på måter som ikke bare gir kortsiktige løsninger, men varig kulturendring.

Et viktig grunnlag for å lykkes med å skape kulturendring for likestilling og inkludering ligger i å forstå mekanismene som i utgangspunktet skaper forskjeller og ulikhet. Emnet gir derfor en innføring i hvordan kjønn, rase, etnisitet, seksualitet og funksjonsevne virker i forskjellige kontekster. Studentene vil lære seg å gjenkjenne ulikhet og få verktøy for å jobbe videre med bevisstgjøring og kunnskapsdeling. Læringsaktivitetene vil ta utgangspunkt i konkrete situasjoner og problemstillinger i studentenes egne erfaringer og arbeidsliv.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten vil:

  • få kunnskap om hvordan arbeid med likestilling og inkludering kan gjøres i praksis.
  • få kunnskap om retningslinjer for likestillings- og antidiskrimineringsarbeid i norsk arbeidsliv.
  • få kunnskap om hvordan sosiale kategorier som kjønn, rase, etnisitet, seksualitet og funksjonsevne virker hver for seg og sammen på måter som skaper ulikestilling.

Ferdigheter:

Studenten vil gjennom emnet:

  • bli i stand til å skape økt bevissthet og iverksette endringstiltak for økt likestilling og inkludering.
  • bli i stand til å reflektere kritisk over egen praksis.
  • utvikle ferdigheter i å gjenkjenne og forstå ulikhetsmekanismer.

Generell kompetanse:

  • Studenten får kompetanse i å drive inkluderende omstillingsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Det gis undervisning i form av forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i to samlinger á to dager. Noe forberedelse før hver samling må påregnes. Under kurset vil deltakerne bli oppfordret til å formulere utfordringer de selv står foran - eller midt oppi - knyttet til likestilling, mangfold og ulikhet i organisasjon/arbeidsliv. Dette kan for eksempel handle om innovasjon, organisasjonsarbeid, medvirkningsprosesser o.l.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig øving

Mer om vurdering

Vurdering i emnet gis på grunnlag av en semesteroppgave. For å få levere denne forutsettes det at man har fått godkjent en obligatoriske øving. Den avsluttende semesteroppgaven leveres individuelt eller i mindre grupper.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)

Kursmateriell

Vil bli opplyst om ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Semesteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU