course-details-portlet

KULT6501 - Bærekraftig omstilling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 100/100

Faglig innhold

Det grønne skiftet griper inn i samtlige sektorer av samfunnet (feks energi, IKT, transport, maritim, utdanning og helse). Gitt klimaendringene og behovet for å omstille samfunnet i en mer bærekraftig retning er det også viktig at endringene skjer hurtig. Behovet for innovasjonsarbeid kombinert med behovet for hurtig omstilling på tvers av sektorer gir store muligheter, men samtidig en rekke samfunnsutfordringer som må håndteres.

Dette faget tar utgangspunkt i teorier om bærekraftig omstilling og ulike perspektiv, verktøy og metoder for å drive bærekraftig omstillingsarbeid. Faget baserer seg på innsikter fra innovasjonsstudier, sosiologi, historie, statsvitenskap, organisasjonsstudier og teknologi- og vitenskapsstudier og legger særlig vekt på å forstå samspillet mellom samfunnsmessige og teknologiske endringer.

Faget har et todelt fokus: På den ene siden, å forstå teknologiske og sosiale endringsprosesser som vokser frem rundt bærekraftig omstilling, og å forstå hvordan disse kan fremmes og akselereres. På den andre siden, å forstå viktige strategiske, sosiale, etiske og teknologiske avveiinger som må gjøres for å unngå at bærekraftig omstilling går på bekostning av andre viktige samfunnsmål. Viktige spørsmål som vil belyses i kurset er:

 • Hva er de sosiale, kulturelle og organisasjonsmessige betingelsene for bærekraftig omstilling på ulike samfunnsnivå (fra husholdninger, via organisasjoner og bedrifter til stater), og hvordan kan man arbeide for å fremme disse?
 • Hvilke roller spiller ulike aktører som for eksempel bedrifter, virkemiddelapparat, stat, politikere og vanlige borgere i energi, miljø - og klimarelaterte innovasjons- og omstillingsprosesser?
 • Hvordan kan man arbeide for å komme forbi sosiale, teknologiske og økonomiske barrierer som hindrer utvikling og implementering av nye energi og klima-relaterte løsninger?
 • Hvilke konflikter og kontroverser kan oppstå rundt bærekraftig omstilling og hvordan kan man arbeide for å håndtere dem på best mulig måte? Hva betyr slike konflikter for omstilling?
 • Hvordan kan man forene hensynet til et inkluderende og demokratisk samfunn med behovet for en hurtig teknologi- og samfunnsomstilling i mer miljø- og klimavennlig retning?

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Studenten forstår sosiale, kulturelle og organisasjonsmessige betingelsene for bærekraftig omstilling på ulike samfunnsnivå
 • Studenten behersker teoretiske perspektiver for konkrete analyser av samfunnsomstilling og innovasjonsprosesser knyttet til energi, miljø og klima
 • Studenten kan knytte innovasjonsutfordringer i offentlig og privat sektor til bærekraft

Ferdigheter:

 • Studenten kan anvende relevante begreper og teorier for å analysere og forstå utfordringer knyttet til bærekraftig omstilling og samfunnsendring
 • Reflektere kritisk over problemer og utfordringer knyttet til energi, klima og miljørelaterte omstillingsprosesser i offentlig og privat sektor.
 • Studenten får utviklet kjennskap til prosessorienterte verktøy som kan brukes i en bedrift/organisasjon for å belyse omstillingsarbeid og mulige konsekvenser av omstillingsarbeid realtert til energi, klima og bærekraft
 • Studenten kan formidle kunnskap skriftlig gjennom argumenterende tekster

Generell kompetanse:

 • Studenten kan virke som rådgiver i en bedrift/organisasjon som ønsker å forstå hvordan drive omstillingsarbeid, og å forstå hvordan bærekraftig omstilling påviker og kan påvirkes av enheten

Læringsformer og aktiviteter

Det gis undervisning i form av forelesninger, diskusjoner og gruppeøvinger i to samlinger á to dager, mens øvrig arbeid utføres individuelt eller i grupper. Noe forberedelse før hver samling må påregnes. Det skal leveres en øvingsoppgave underveis. Deltakerne bør før kursstart formulere en utfordring de selv står foran - eller midt oppi - knyttet til bærekraftig omstilling. Dette kan for eksempel handle om innovasjon, organisasjonsarbeid, medvirkningsprosesser o.l. Problemstillingen vil danne grunnlag for arbeid med øvingsoppgave og avsluttende prosjektoppgave. Øvingsoppgaven er en "foroppgave" til den endelige prosjektoppgaven, og skal leveres før andre samling. Arbeidet gjøres individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf. opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjektoppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU