course-details-portlet

KULT3332 - Arbeidslivs-/prosjektorientert masteroppgave i STS

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet består av kunnskapsinnsamling for en bedrift/institusjon og analyse av dette. Innholdet vil variere avhengig institusjonen studenten har praksis i, og dennes behov, ønsker og målsetninger. Det konkrete oppgavetemaet for mastergradsoppgaven utarbeides i samråd med veileder og data/kildeinnhenting skal knyttes til praksisperioden. Oppgaven skal normalt ha et omfang på ca. 35-50 sider (regnet ut fra standarden format A4, linjeavstand 1,5, skrift Times New Roman). To studenter i samme bedrift/institusjon kan velge å skrive masteroppgaven sammen. Velges dette skal hver student redegjøre for hvilke deler han/hun er ansvarlige for og oppgavens lengde skal være på 60-90 sider.

Læringsutbytte

Masteroppgaven skal være knyttet til en bedrift eller en institusjon/organisasjon og ha relevans for vertsinstitusjonen. Arbeidet med oppgaven skal gi studenten teoretisk og praktisk øvelse i å gjennomføre et FoU-arbeid.

KUNNSKAPER: En kandidat med arbeidslivsrettet masteroppgave i STS:
- har gjennom arbeidet med masteroppgaven tilegnet seg inngående kunnskaper om en bedrifts/institusjons virksomhet; visjoner, ambisjoner, mål og utfordringer.
- Kan perspektiviere dette ved hjelp av avansert STS-teori
- har god kunnskap om utvikling av design og metodikk for få gjøre et avgrenset FoU-oppdrag for en bedrift/institusjon.
- kan fremskaffe og bearbeide forskningsbasert kunnskap om et bestemt, avgrenset tema knyttet til en bedrifts/institusjons FoU-behov, og kan bruke relevant teori for å belyse dette FoU-oppdraget.
- har kunnskap om forskningsetiske retningslinjer.


FERDIGHETER: En kandidat med arbeidslivsrettet masteroppgave i STS:
- har erfaring i å gjøre relevant FoU-arbeid for bedrifter, organisasjoner/institusjoner knyttet til et spesifisert og avgrenset problemfelt.
- har trening i en type systematikk og abstraksjon som egner seg for bruk i FoU-arbeid.
- har trening i systematisk og analytisk rapportskriving.

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven skrives under veiledning fra instituttet, gruppevis og individuelt.

Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF

Mer om vurdering

I forbindelse med sensur inngår en justerende muntlig del.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kunnskap, teknologi og samfunn (STS) (MSTS)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til Masterprogram i STS og bestått KULT3300, KULT3301, KULT3322, KULT3303, KULT3304 og KULT3331.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering 20.05.2021

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU