course-details-portlet

KULT3331 - STS: Praksisopphold i bedrift/institusjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet består av et praksisopphold i en bedrift/institusjon der studenten skal delta i virksomheten og gjøre et konkret arbeidsoppdrag (for eksempel arrangere eller utrede noe, lage seminar/workshop, lage/redigere en nettside, lage annet digitalt opplegg som eksempelvis en podcast, observere aktiviteter og identifisere et kunnskapsbehov el.l.). Studenten skal også orientere seg om praksispartnerens ønske om tema for masteroppgaven, og gjerne samle data/kilder til denne. Selve oppgaven skal skrives påfølgende semester med veiledere fra instituttet. Praksisemnet skal imidlertid resultere i en konkret leveranse (se under vurdering), som skal presenteres i et digitalt webinar for en sensor, og eventuelt studentenes faglige veiledere ved STS/KULT og representanter fra praksispartnere.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:

Kandidaten

  • har kunnskap om organisasjon, målsetninger og arbeidsmåter innenfor den aktuelle bedriften/institusjonen, og om det problemet som ønskes belyst gjennom praksisoppholdet og den påfølgende masteroppgaven.
  • kan perspektivere dette ved hjelp av avansert STS-teori

FERDIGHETER

Kandidaten

  • har erfaring i problemdefinering/avgrensing, design og gjennomføring av et avgrenset arbeidsoppdrag

Læringsformer og aktiviteter

Deltakelse i bedriftens/institusjonens arbeid og gjøre et arbeidsoppdrag for denne, eventuelt innsamling av data til påfølgende masteroppgave. Praksisperioden skal ordinært vare i fire til seks uker á fire dager, avhengig av om bedriften ønsker at studenten skal være der hel- eller deltid. (Det kan søkes om tilpasning til dette kravet hvis institusjonen har andre ønsker).

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltagelse på webinar/seminar på campus
  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

  • Leveranse som dokumenterer arbeidsoppdraget i form av en PowerPoint-presentasjon, podcast, nettside, et seminar/workshop eller rapport
  • Deltagelse i seminar på campus
  • Muntlig presentasjon av leveransen i et webinar

Studentenes leveranse til praksispartner dokumenteres og vurderes i et webinar. Den samlede leveransen vurderes bestått/ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kunnskap, teknologi og samfunn (STS) (MSTS)

Forkunnskapskrav

Opptak på masterprogrammet i STS

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU