course-details-portlet

KULT3331 - Praksisopphold i bedrift/institusjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet består av et praksisopphold i en bedrift/institusjon der studenten skal delta i virksomheten, gjøre et arbeidsoppdrag (for eksempel å arrangere et seminar, workshop, lage et digitalt opplegg mm) og legge grunnlaget for en forsknings-/ kunnskapsbasert oppgave/utredning for institusjonen. Emnet skal resultere i en leveranse til oppdragsgiver, eksempelvis et seminar, en powerpoint-presentasjon eller en rapport samt en muntlig presentasjon av dette for studentens faglige veiledere ved STS/KULT.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- Har kunnskap om organisasjon, målsetninger og arbeidsmåter innenfor den aktuelle bedriften/institusjonen, og om det problemet som ønskes belyst gjennom praksisoppholdet og den påfølgende masteroppgaven.
- Kan perspektivere dette ved hjelp av avansert STS-teori

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- Har erfaring i problemdefinering/avgrensing og design for et forsknings-/ utredningsarbeid
- Har gjennom praksisrapporten fått øving i å formulere FoU-relevante problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Deltakelse i bedriftens/institusjonens arbeid og gjøre et arbeidsoppdrag for denne, eventuelt innsamling av data til påfølgende masteroppgave. Praksisperioden skal ordinært vare i fire til seks uker á fire dager, avhengig av om bedriften ønsker at studenten skal være der hel- eller deltid. (Det kan søkes om tilpasning til dette kravet hvis institusjonen har andre ønsker).

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltagelse i seminar på campus
  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Studentene rapporterer fra sitt arbeidsoppdrag i form av eksempelvis en presentasjon, rapport eller seminar i tilknytning til aktuell tematikk for bedriften/institusjonen. I tillegg må studentene få godkjent en obligatorisk muntlig presentasjon. Arbeidsoppdraget og presentasjonen vurderes bestått/ikke bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kunnskap, teknologi og samfunn (STS) (MSTS)

Forkunnskapskrav

Opptak på masterprogrammet i STS

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Innlevering 01.12.2020

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU