course-details-portlet

KULT3322 - STS: Forskningsmetode og forskningsprosess

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet gir studentene en innføring i primært kvalitative forskningsmetoder for å undersøke sosiotekniske relasjoner og prosesser. Det undervises i ulike teknikker for innsamling av data og analyse av innsamlet materiale, der intervjuing og dokumentstudier er de mest sentrale. Kursets siktemål er å gi studentene både innsikt i og øvelse i å gjennomføre en forskningsprosess. Studentene skal derfor selv arbeide med et gruppeprosjekt hele semesteret. Gjennom dette er målet at studentene skal øve opp evnen til å utvikle et eget "forskningsproblem", utforme problemstillinger, samle inn datamateriale og analysere og drøfte det.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene en innføring i relevante forskningsmetoder for å undersøke sosiokulturelle relasjoner og prosesser.

Studenter med dette fagemnet har kunnskaper om

 • kvalitative forskningsmetoder inkludert noen metodologiske grunnlagsproblemer
 • forskningsetiske retningslinjer
 • gjennomføring av en kvalitativ forskningsprosess med vekt på ulike teknikker for innsamling av data og analyse av innsamlet materiale
 • valg av data/kildetyper for å analysere ulike problemstillinger

Studenter med dette fagemnet har ferdigheter i å

 • utvikle en problemstilling
 • finne, innhente og vurdere data/kilder som belyser problemstillingen
 • analysere ulike typer data/kilder
 • bygge opp utrednings- og forskningstekster

Læringsformer og aktiviteter

Læringsform er forelesninger, gruppearbeid og arbeid i felt (datainnsamling). Vurderingsform er rapport.

Nærmere informasjon om omfang og krav til øvingsopplegget gis i Blackboard ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • 75% oppmøte på undervisning og 100% fullføring av praktisk øvingsopplegg

Mer om vurdering

Vurderingsformen er semesteroppgave/rapport med bestått/ikke bestått (det kreves minimum karakteren C's nivå for å bestå). Deltagelse i undervisning og gruppearbeid er en viktig del av læringsprosessen, og det er derfor 75% oppmøtekrav. Studenter som ikke fyller oppmøtekravet, kan etter søknad til instituttet få gjennomføre et kompensatorisk skriftlig arbeid. Studenter som ikke kan møte til undervisning eller som ikke oppfyller gruppas samarbeidskontrakt kan søke instituttet om å få gjennomføre et kompensatorisk skriftlig arbeid med et større tilleggspensum.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kunnskap, teknologi og samfunn (STS) (MSTS)

Forkunnskapskrav

Adgang til emnet forutsetter opptak til masterprogrammet i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULT3302 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologi- og vitenskapsstudier
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU