course-details-portlet

KULT3310 - Analyseredskaper: kjønn, likestilling, mangfold

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet omhandler analytiske tilnærminger og redskaper som det er aktuelt å anvende i arbeidet med masteroppgaven. I emnet starter vi der metodefaget KULT3302 sluttet: studentene skal finne kategorier, koder og nøkkelord i eget materiale, og lære om ulike former for analytisk teori. De mest sentrale er narrativ analyse, dekonstruksjon, diskursanalyse, symbolanalyse og interseksjonalitet. En samlebetegnelse for dette kan være kulturanalyse. Pensum inneholder både gjennomgang av de ulike tilnærmingene og praktiske eksempler i form av empiriske analyser på ulike tematiske områder. Arbeidet med dette emnet ligger tett på arbeidet med masteroppgaven.

Læringsutbytte

Målsettingene med emnet er å lære å analysere kjønn, likestilling og mangfold ut fra et kulturanalytisk perspektiv, å lære kulturanalyse som vil kunne anvendes i studiet av kulturelle endringer, og å lære å anvende teori og teoretiske/analytiske begreper til analytiske formål.

Studenter med dette fagemnet har kunnskap om

 • ulike kulturanalytiske tilnærminger til analyser av sosiale kategorier som kjønn, klasse, rase, etnisitet og seksualitet
 • det analytiske potensial i ulike teoretiske begreper.

Studenter med dette fagemnet har ferdigheter i å

 • velge og å anvende teori for ulike analyseformål og problemstillinger
 • formidle kunnskap muntlig
 • skrive tekst basert på selvstendige refleksjoner over teori/analytiske begreper.

Læringsformer og aktiviteter

Det legges stor vekt på praktisk øving i tillegg til den teoretiske skoleringen. Som forutsetning for å ta eksamen må studenten ha bestått to øvingsoppgaver. Det er knyttet veiledning til de obligatoriske øvingsoppgavene. På grunn av veiledningskapasiteten, er denne veiledningen ikke åpen for studenter som tidligere har fått godkjent øvingsoppgaver. Vurderingsformen er oppgave med bokstavkarakter. Deltakelse på undervisningen er en viktig del av opplæringen og det er obligatorisk oppmøte (75 %). Studenter som ikke fyller oppmøtekravet, kan etter søknad til instituttet få gjennomføre et kompensatorisk skriftlig arbeid. I tilknytning til emnet er det et veiledningsseminar. I starten av semesteret skriver studentene en rapport som gjør rede for det empiriske materialet i eget masterprosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig framføring
 • Minimum 75% oppmøte på undervisningen
 • Øving

Mer om vurdering

Skriftlig oppgave. Bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Likestilling og mangfold (MKKS)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterprogrammet i likestilling og mangfold. For å kunne ta KULT3310 må KULT3302 være bestått.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kjønnsforskning
 • Kulturhistorie
 • Historie
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
24.10.2023

Innlevering
28.11.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU