course-details-portlet

KULT3302 - Kvalitative metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i relevante metoder for å studere sosiokulturelle relasjoner og prosesser. Det undervises i sentrale aspekter ved kvalitative forskningsmetoder, som produksjon og innsamling av ulike former for materiale, vurdering av kvalitet og relevans, og i å gjøre det klart for videre bearbeiding (analyse). Andre tema er informantrekruttering, kildekritikk, forskningsetikk, og forskerrollen.

Læringsutbytte

Mål for emnet er at studenten har kunnskap om og ferdighet til å kunne gjennomføre et metodisk opplegg for å undersøke sosiokulturelle relasjoner og prosesser.

Studenter med dette emnet har kunnskaper om:
-kvalitative forskningsmetoder inkludert metodologiske grunnlagsproblemer
-gjennomføring av en kvalitativ metodisk forskningsprosess med vekt på ulike teknikker for produksjon og grep som kan benyttes i formidling av forskningsresultater
- innsamling av et egnet materiale - valg av data/kildetyper for å analysere ulike problemstillinger
–forskningsetiske retningslinjer.

Studenter med dette emnet har ferdigheter i å:
-utvikle en problemstilling/forskningsspørsmål
–produsere, innhente og vurdere materiale som belyser problemstillingen
–klargjøre ulike typer data/kilder for videre bearbeiding
–utforme en prosjektbeskrivelse.


Læringsformer og aktiviteter

Læringsformen er forelesninger, individuelle øvingsoppgaver og gruppearbeid. Studenten skal gjennomføre et obligatorisk praktisk øvingsopplegg som skal resultere i en prosjektbeskrivelse for egen masteroppgave. Det er knyttet veiledning til obligatoriske oppgaver. På grunn av veiledningskapasiteten, er denne veiledningen ikke åpen for studenter som tidligere har fått godkjent øvingsoppgaver. Vurderingsformen er hjemmeeksamen. Eksamensbesvarelsen skal ha et omfang på 8-10 sider. Bokstavkarakter. Deltakelse på forelesninger er en viktig del av opplæringen og det er obligatorisk oppmøte (75%). Studenter som ikke fyller oppmøtekravet, må gjennomføre et kompensatorisk skriftlig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • 75% oppmøte på undervisning og 100% fullføring av praktisk øvingsopplegg

Mer om vurdering

Vurderingsformen er hjemmeeksamen. Eksamensbesvarelsen skal ha et omfang på 8-10 sider. Bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Likestilling og mangfold (MKKS)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterstudiet i likestilling og mangfold.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULT3322 7.5 01.09.2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 10

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
  • Kjønnsforskning
  • Kulturhistorie
  • Historie
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU