course-details-portlet

KULT3300 - Prosjektledelse, forskning og formidling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal ruste studentene til å nyttiggjøre seg sin samfunnsfaglige bakgrunn i arbeidslivet. Emnet har fokus på prosjektledelse og kommunikative prosesser som følger med prosjektarbeid. Studentene får praktisk erfaring og faglig kunnskap knyttet til

 • prosjektledelse og prosjektutviklingen,
 • arbeidsverktøy for planlegging, gjennomføring og revisjon av prosjekter
 • kommunikasjon og forskningsformidling

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Ved emnets avslutning har studenten kunnskap om:

 • grunnleggende prinsipper og relevante verktøy for prosjektledelse og prosjektarbeid
 • prosessen fra fagbasert idé til gjennomføring og avslutning av et prosjekt
 • sentrale prinsipper, muligheter og utfordringer for forskningsformidling

FERDIGHETER

Ved emnets avslutning kan studenten

 • identifisere utfordringer knyttet til kommunikative prosesser i ulike prosjektforløp
 • formidle et prosjekts ideer, mål, forutsetninger, utfordringer og løsninger både muntlig og skriftlig
 • formidle status og resultater fra prosjekter muntlig og skriftlig med tanke på ulike mottakere.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er praktisk rettet og forelesninger følges opp med arbeidskrav knyttet til eget masterprosjekt. Undervisningen er fordelt på forelesninger og seminarer, og eksperter fra arbeidslivet brukes i noen grad som forelesere/kursholdere. Aktiv deltakelse i undervisningen (forelesninger, seminarer og evt. kurs) er en sentral del av emnet, og det er obligatorisk oppmøte (75%). Praktiske oppgaver/arbeidskrav blir kunngjort i Blackboard i løpet av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

 • 75% obligatorisk oppmøte
 • Inntil tre arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformen er oppgave med karakteren bestått/ikke bestått. Det forutsettes inntil tre godkjente arbeidskrav i ulike format for å få endelig vurdering. Nærmere opplysning om format og innhold i arbeidskravene blir opplyst på Blackboard. Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen, med 1/4-dels (25%) tillatt fravær. Studenter som overstiger dette, eller ikke kan møte til undervisning, må bestå en skriftlig prøve med ekstra tilvalgspensum. Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Likestilling og mangfold (MKKS)

Forkunnskapskrav

Krever opptak på masterprogrammene i Likestilling og mangfold

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AVS3010 7.5 HØST 2019
KULT3307 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU