course-details-portlet

KULT3300 - Prosjektledelse og prosjektarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave
Arbeider

Faglig innhold

Emnet skal ruste studentene til å nyttiggjøre seg sin samfunnsfaglige bakgrunn i arbeidslivet. Emnet har fokus på prosjektledelse og kommunikative prosesser som følger med arbeid i prosjektgrupper. Studentene får praktisk erfaring og faglig kunnskap knyttet til
-prosjektledelse og prosjektutviklingen,
-arbeidsverktøy for planlegging, gjennomføring og formidling
-kunnskap om drivere og barrierer for lokal tjenesteinnovasjon

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Ved emnets avslutning har studenten kunnskap om:
- Grunnleggende prinsipper og relevante verktøy for prosjektledelse og prosjektarbeid
- Prosessen fra fagbasert idé til etablering av et prosjekt eller innovativ tjeneste
- Betydningen av ulike former for kommunikasjon innad og ut fra prosjektet
-arbeidsverktøy for planlegging, gjennomføring og formidling
-drivere og barrierer for lokal tjenesteinnovasjon


FERDIGHETER
Ved emnets avslutning kan studenten:
- Identifisere utfordringer knyttet til kommunikative prosesser i ulike prosjektforløp
- Formidle et prosjekts ideer, mål, forutsetninger, utfordringer og løsninger både muntlig og skriftlig og rapportere status og resultater fra prosjekter muntlig og skriftlig med tanke på ulike mottakere.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er praktisk rettet og forelesninger følges opp med øvinger knyttet til pågående prosjekt/eget og andres masterprosjekt, og studentene arbeider i grupper. Prosjektledere fra arbeidslivet brukes i noen grad som forelesere. Praktiske oppgaver/øvinger blir kunngjort i Blackboard i løpet av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • 66% pliktig oppmøte på undervisning

Mer om vurdering

Mappeevaluering med bestått/ikke bestått (det kreves minimum karakteren C's nivå for å bestå). Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen, med 1/3-dels (33%) tillatt fravær. Studenter som overstiger dette, eller ikke kan møte til undervisning må bestå en skriftlig prøve med ekstra tilvalgspensum. Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kunnskap, teknologi og samfunn (STS) (MSTS)
Likestilling og mangfold (MKKS)

Forkunnskapskrav

Krever opptak på masterprogrammene i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (MSTS) eller i Likestilling og mangfold (LIMA)

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AVS3010 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 6

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave

Innlevering 07.12.2020

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU