course-details-portlet

KULT2025 - Tverrfaglig profilemne: Bærekraft

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

KULT2025 er profilemnet i den tverrfaglige profilen Bærekraft. Tverrfaglige profiler gir studentene mulighet til å sette seg inn i faglige områder med spesifikk relevans for de store samfunnsutfordringene og for en bærekraftig samfunnsutvikling. Læringsformer og læringsaktiviteter vil gi tverrfaglig samhandlingskompetanse. Profilen består av profilemnet og tre valgemner (til sammen 30 studiepoeng).

Emnet introduserer sammenhenger mellom de tre ulike dimensjonene av bærekraftig omstilling (klima og miljø, økonomi og sosiale forhold), definisjoner av bærekraft (for eksempel planetary boundaries og FNs bærekraftmål) og utfordringer knyttet til det å skulle realisere de ulike målene. Med en radikalt tverrfaglig tilnærming løfter emnet fram nyanserte forståelser og utfordringer knyttet til arbeidet med bærekraftsmålene lokalt, nasjonalt og globalt. Emnet vil ta opp tema som f.eks. ulike teknologier og produkters miljøpåvirkning, metoder for å kvantifisere miljøpåvirkninger, sosiale utfordringer som fattigdom, likestilling, kulturelt mangfold og demokratisk medvirkning og deltakelse i bærekraftig omstilling. På denne måten gir emnet økt forståelse for både kompleksiteten i og sammenhenger mellom tekno-økonomiske, økologiske og sosio-kulturelle utfordringer.

I første del av semesteret introduseres studentene for ulike perspektiver på bærekraft (for eksempel planetary boundaries, FNs bærekraftsmål) og aktuelle perspektiv på disse fra henholdsvis teknisk-naturvitenskapelige fag og samfunnsvitenskap/humaniora, mens andre del består av seminarer og gruppearbeid der studentene skal jobbe casebasert.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskaper om ulike definisjoner av bærekraft, sammenhengen mellom dem, deres utfordringer og paradokser
 • har kunnskap om sammenhengen mellom bærekraftig utvikling, samfunnsendringer og teknologiutvikling/innovasjon
 • har kunnskap om skriftlig og muntlig formidling av kompleks og omdiskutert vitenskapelige informasjon
 • har kunnskaper om spesifikke utfordringer som de aktuelle bærekraftsmålene stiller til problemløsning/innovasjon i tverrfaglige grupper, samt evnen til å gjennomføre slik samarbeid

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan kritisk tolke informasjon og resultater og gjøre enkle casestudier
 • kan arbeide med komplekse samfunnsutfordringer
 • kan presentere analyser på interessante, overbevisende og lettfattelige måter
 • har tverrfaglig samarbeidskompetanse for å bidra konstruktivt i en tverrfaglig samarbeidsprosess

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har generell forståelse av konseptet bærekraft
 • har samarbeidskompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformen i Tverrfaglig profilemne er en blanding av kunnskapsbasert og erfaringsbasert. Det enkelte profilemne har sitt tema og kunnskapselementer knyttet til temaet. Utvikling av samarbeidskompetanse, innovasjonskompetanse og arbeid med store samfunnsutfordringer er erfaringsbasert og tar utgangspunkt i et prosjektarbeid i tverrfaglige grupper.

Kurset består av to deler: Første halvdel består av forelesninger hvor studentene introduseres for ulike faglige perspektiver. Andre halvdel består av seminarer med utgangspunkt i konkrete problemstillinger og/eller arbeid med prosjekt.

80% obligatorisk oppmøte.

Obligatoriske aktiviteter

 • To obligatoriske øvinger
 • 80 % deltakelse i undervisningen

Mer om vurdering

Studentenes sluttarbeid består av gruppearbeid i form av prosjekt, oppgave eller lignende. Det blir vurdert til bestått/ikke bestått. Det enkelte emne har arbeidskrav som må gjennomføres for å få vurdering av eksamen. Disse kan bestå av innleveringer enten i form av individuelt eller gruppearbeid, eller presentasjoner. Ved karakteren ikke bestått må hele emnet tas om igjen.

Forkunnskapskrav

Emnet er adgangsbegrenset til 30 plasser og er forbeholdt studenter som har fått opptak til en tverrfaglig profil som del av sitt bachelorprogram. Plassene fordeles i utgangspunktet likt mellom studenter fra teknologi- og HUMSAM-området, men hvis det er færre enn 15 søkere i den ene gruppen, kan det gis tilbud til flere fra den andre. Studenter som er tatt opp til den tverrfaglige profilen, er garantert plass på emnet, men må undervisningsmelde seg i emnet innen 1. desember.

Avlagt eksamen i minst ett av følgende valgemner (minimum 7,5 sp) som inngår i den tverrfaglige profilen er en forutsetning for å ta emnet:

 • TEP4300 Klimavern
 • TIØ4300 Miljøkunnskap, økosystemtjenester og bærekraft
 • BI2081 - Natur, miljø og bærekraft
 • FY2290 Energiressurser
 • SØK2007 Utviklingsøkonomi
 • TEP4295 Bærekraft ingeniørfag
 • FI5206 - Technology for a Good Society
 • POL2024 Klimapolitikk
 • PED1022 Utdanning og velferdsstaten
 • BARN2001 Children’s rights in a global perspective
 • HFO1004 Menneskets tidsalder?
 • POL1003 Miljøpolitikk og ressursforvaltning
 • KULT2209 Energi, miljø og samfunn
 • GEOG1013 Naturressursforvaltning, miljø og bærekraftig utvikling
 • HFO 1003-Mangfold og integrering: Transkulturelle dynamikker
 • KULT2207 Gender and Norwegian culture. Paradoxes of equality

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tverrfaglige kulturstudier
 • Industriell økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
27.03.2023


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU