course-details-portlet

KULMI3215 - Deltakelse og læring i museer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektsøknad
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektsøknad 100/100

Faglig innhold

Museer og andre kulturarvsinstitusjoner er arenaer for deltakelse og livslang læring. Emnet gir innsikt i og kunnskap om museenes roller og funksjoner på disse områdene. Emnets hovedvekt ligger på samtidig museumspraksis. I emnet kombineres relevant museologisk og kulturarvspedagogisk teori med innblikk i praksisfeltet gjennom aktuelle eksempler, møter med representanter fra praksisfeltet og prosjektarbeid knyttet til et konkret museum. Studentene øver seg i å diskutere konkrete prosjekt, utstillinger og digital kulturarvsformidling med utgangspunkt i relevant teori. Kunnskapen anvendes i utvikling av egne prosjektideer og i søknadsskriving knyttet til en konkret case.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap

Kandidaten

  • har god kunnskap om museers og kulturarvinstitusjoners funksjoner i samfunnet
  • har kunnskap om museumsfaglig og kulturarvpedagogisk teori med vekt på deltakelse og læring
  • har kunnskap om deltakelse som museumspraksis og -metode

Ferdigheter

Kandidaten

  • har god øvelse i å analysere museers og andre kulturarvsinstitusjoners rolle og funksjon på ulike samfunnsområder
  • har god øvelse i å reflektere over og drøfte museumsfaglige og -etiske problemstillinger knyttet til deltakelse og læring
  • kan bruke kunnskapen til å selvstendig utvikle samskapende museumsprosjekt og skrive søknader

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, gruppearbeid. Emnet er samlingsbasert, og deler av undervisningen gjennomføres ved et museum eller en kulturarvsinstitusjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • 75% deltakelse i undervisning, gruppeoppgave.

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter fullført bachelorgrad i kulturminneforvaltning eller tilsvarende godkjent utdanning.

Kursmateriell

Pensumliste

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULMI6215 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Arkeologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektsøknad

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjektsøknad 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU