KUH3202 - Temaer i eldre kunst: Jøder og muslimer i middelalderens bildeverden

Om emnet

Nytt fra studieåret 2016/2017

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet tar opp ulike temaer knyttet til kunst og arkitektur før 1750. Studenten får faglig fordypning i et avgrenset tema, der et utvalg relevante tekster kaster lys over tematikken.

Temaet varierer fra år til år, for eksempel «Jomfruens jomfruelighet: Maria i høymiddelalderens maleri», «Jøder og muslimer i middelalderens bildeverden», eller «Nidarosdomen fra Olav den hellige til Olav Engelbrektsson». Tema velges med utgangspunkt i vekslende faglæreres interesser og undervisningen er forskningsbasert.

«Jøder og muslimer i middelalderens billedverden»: Gjennom oppdagelsesreiser, korstog og handel, men også gjennom lokale minoriteter, møtte middelalderens kristne andre religioner. Disse kulturmøtene reflekteres i datidens malerier og skulpturer, og sammen med skriftlige kilder utgjør de et fascinerende forskningsfelt. Pensumtekstene tar oss med på en europeisk rundreise, fra det multikulturelle Spania, der jøder, muslimer og kristne til tider levde i tilnærmet harmonisk fellesskap, til Norge, et land uten jødiske eller muslimske minoriteter, men overraskende mange visuelle fremstillinger av disse fremmedartede folkene. Emnet søker å problematisere hvorfor disse bildene ble skapt, hvem avsender og mottaker var og hvilken funksjon bildene fikk. Bildenes virkningshistorie opp til vår egen tid, etter Holocaust og muhammedkarikaturer, vil også drøftes.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten ha:
- god innsikt i og forståelse for kunstens historiske og idémessige betingelser
- utdypende kunnskap om sentrale verk knyttet til det aktuelle temaet
- grundig innsikt i teoretiske og metodiske problemstillinger knyttet til temaet

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten kunne:
- drøfte og teoretisere rundt ulike kunstverk med utgangspunkt i den aktuelle tematiske vinkling
- reflektere rundt og drøfte ulike teoretiske posisjoner i forhold til det oppgitte temaet
- presentere fagstoffet skriftlig og muntlig
- formulere selvstendige og gjennomtenkte problemstillinger rundt emnets tema og peke på relevante verk innenfor feltets faghistorie som kan belyse disse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Ekskursjoner kan også inkluderes i undervisningsopplegget.

All undervisning er felles med KUH2202.

 

Nærmere om vurderingsordningen: Sluttvurderingen består av en 3-dagers hjemmeeksamen supplert med en justerende muntlig prøve.

 

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via It's learning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgaver

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kunst og politikk (MKUH)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i kunst og politikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KUH2202 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
19.05.2017

Innlevering
22.05.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.