course-details-portlet

KUH3008 - Estetikk og politikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet tar opp politiske aspekter ved kunsten, hvordan den brukes demokratisk av kunstnere til å uttrykke meninger, men også hvordan den kan brukes av oppdragsgivere og myndigheter med retoriske og propagandistiske formål. Monumentene kan være arkitektur så vel som billedkunst fra ulike perioder, men fokus vil alltid ligge på samspillet mellom objekt/materiale og teori. Den teoretiske vinklingen vil variere og i hvert tilfelle tilpasses det aktuelle temaet som tas opp.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten ha:

 • inngående kunnskap om hvordan ulike intellektuelle teorier og posisjoner forstår kunstens samfunnsmessige rolle og betydning.
 • innsikt i hvordan en gitt teoretisk vinkling påvirker forståelsen av det kunsthistoriske objektet
 • forståelse for kunstens politiske dimensjon i samtid og i historisk perspektiv
 • kunnskap om hvordan institusjonelle rammebetingelser er med på å styre produksjon og resepsjon av billedkunst/arkitektur

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten:

 • kunne diskutere sentrale estetiske og kunstteoretiske problemstillinger i forhold til konkrete verk
 • reflektere over hvordan konkrete verk kan anta en politisk betydning
 • kunne drøfte spørsmål knyttet til kunst som visuelt, politisk og/eller retorisk og propagandistisk uttrykksmiddel
 • diskutere kunstverk i lys av spesifikke og relevante fortolkningstradisjoner, og på dette grunnlaget ta del i aktuelle samfunnsdebatter om ulike kunstverks betydning og verdi
 • være i stand til å fremlegge faglig stoff muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar.

Obligatorisk aktivitet: et muntlig seminarinnlegg må være godkjent før studenten kan fremstille seg til sluttvurdering i emnet.

Studenten plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Undervisningsspråket er i all hovedsak norsk, men engelsk kan forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig seminarinnlegg

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en 3-dagers hjemmeeksamen på ca. 3000 ord.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kunsthistorie (MKUH)

Kursmateriell

Pensum omfatter ca. 700-800 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KUH3013 7.5 HØST 2016
HFKUH302 7.5 HØST 2016
HFKUH303 7.5 HØST 2016
KRIT3003 7.5 HØST 2016
KUH3002 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kunsthistorie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU