course-details-portlet

KUH3000 - Kilder, teori og metode i kunsthistorie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektbeskrivelse og oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 1/2
Prosjektbeskrivelse 1/2

Faglig innhold

Emnet gir studenten innsikt i bruk av kilder, teori og metode i arbeidet med masteroppgaven. Emnet er en forberedelse til masteroppgaven, og går over to semester i studiets første år.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført kurset skal studenten ha:

 • omfattende forståelse for aktuelle kilder for masteroppgaven, både primærkilder og sekundærkilder, og hvordan de kan anvendes kritisk i en argumentasjon
 • inngående kunnskap om formale sider ved masteroppgaven som sjanger

Ferdigheter

Etter å ha fullført kurset skal studenten kunne:

 • finne fram til relevante kilder og planlegge hvordan disse kan kritisk anvendes i en faglig argumentasjon
 • anvende ulike teoretiske og metodiske tilnærminger på et bestemt kunsthistorisk forskningsobjekt
 • reflektere over valg av relevante kilder for et bestemt forskningsprosjekt
 • planlegge et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, egenaktivitet og muntlige presentasjoner. Emnet tas de to første semestrene av masterstudiet, med avslutning og vurdering i det andre semesteret. Undervisningen vil handle om valg av kilder, teori og metode, og man vil få innblikk i et bredt spekter av ulike kunsthistoriske tradisjoner og metoder gjennom ulike fagtekster. Emnet vil også tematisere hvordan man planlegger og skriver et vitenskapelig arbeid i kunsthistorie.

Studenten lager en prosjektskisse første semester, som gir grunnlag for tildeling av veileder. Veileder hjelper studenten med å forberede innlevering av full prosjektbeskrivelse.

For å få vurdering må studenten delta i seminaret begge semestrene, med krav om 80 % oppmøte.

Masterseminaret fungerer også som et samlingsforum for masterstudenter der man kan presentere og få tilbakemelding på pågående arbeid.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Prosjektskisse ca. 1000 ord (leveres høstsemesteret)
 • Litteraturliste med omfang ca. 750 sider
 • Obligatorisk oppmøte 80 % på undervisning

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra instituttet eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % deltakelse på undervisning
 • Prosjektskisse
 • Litteraturliste

Mer om vurdering

Emnet vurderes gjennom en oppgave med utgitt problemstilling på 2500-4000 ord og en endelig prosjektbeskrivelse på 4000-6000 ord. Begge deler vurderes med bestått / ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kunsthistorie (MKUH)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i kunsthistorie.

Kursmateriell

Pensumliste vil være tilgjengelig ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kunsthistorie
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektbeskrivelse og oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektbeskrivelse 1/2

Innlevering
28.11.2023


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1/2

Innlevering
28.11.2023


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjektbeskrivelse 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU