course-details-portlet

KUH2000 - Museer og samlinger: Bacheloroppgave i kunsthistorie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100
Muntlig eksamen 30 minutter

Faglig innhold

Emnet gir en faglig innføring i sentrale tema knyttet til samlinger og museer. Det blir lagt vekt på hvordan museer bygger opp og utvikler sine samlinger, på dokumentasjon og forskning på samlingene, og hvordan samlinger eller verk fra samlinger blir stilt ut og formidlet til publikum. Ekskursjoner til ulike museer og samlinger vil gi overblikk over og innsikt i feltet.

Studenten skal i emnet skrive en oppgave med utgangspunkt i en konkret samling. Oppgaven skal primært være verkbasert, hvor studenten skriver en oppgave med utgangspunkt i ett eller flere verk i en samling. Temaet for oppgaven kan eksempelvis være en nærmere undersøkelse av et konkret verk, eller man kan velge å fokusere på verket som del av en samling, eller hvordan verket eller en gruppe av verk stilles ut og formidles. Det kan også være aktuelt å tematisere den fysiske museumsbygningen som ramme for samlingen. Temaet og problemstilling for oppgaven utarbeides i samråd med veileder.

Studenten legger også opp det selvvalgte pensumet i samråd med veileder.

Emnet gir innsikt i tekst- og skriveforståelse, innsamling av empiri, samt valg av forskningsteori/-metode. Studenten får også erfaring med muntlig og skriftlig formidling av prosjektresultater.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- Kjennskap til ulike samlinger, og hva som særpreger dem
- Innsikt i teori om museer og samlinger
- kunnskap om hvordan man planlegger og gjennomfører et vitenskapelig arbeid.


Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten:

- Utviklet ferdigheter til selvstendig planlegge og gjennomføre et vitenskapelig arbeid knyttet til et verk eller tema.
- Være i stand til å utvikle en akademisk tekst
- Kunne sammenfatte funnene i prosjektet, samt analysere og konkludere i skriftlig form.
Studenten skal også gi en muntlig presentasjon av prosjektet.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil bestå av forelesninger, seminarer og individuell veiledning.
Det vil være ekskursjoner til ulike museer og samlinger, primært i Trondheim
Studenten vil få veiledning og tilbakemelding på prosjektbeskrivelse, disposisjon og tekstutkast.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte på introduksjonsforelesning
  • Innlevering av temaformulering
  • Prosjektbeskrivelse
  • Muntlig presentasjon av eget prosjekt og tilbakemelding på medstudenters presentasjoner
  • Pensumliste
  • Minimum to møter med veileder

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en skriftlig oppgave som vurderes med bokstavkarakter, og en justerende muntlig eksaminasjon. I den muntlige eksaminasjonen vil studenten få anledning til å forsvare oppgaven, og gi en egenvurdering av arbeidet.

Omfanget på oppgaven skal være på 6000-8000 ord.

Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt, og en ny bacheloroppgave må ha en ny problemstilling. Det er ikke mulig å skrive bacheloroppgave i semester hvor det ikke er undervisning/veiledning i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kunsthistorie (BKUH)

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelorprogrammet i kunsthistorie og minimum avlagte 67,5 studiepoeng i kunsthistorie.

Kursmateriell

Pensum er på minimum 1200 sider. Av dette utgjør felleslitteraturen ca. 600 sider, mens minimum 600 sider er selvvalgt pensum.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KM2017 15.0 01.09.2019
KM2000 15.0 01.09.2019
KUH2100 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kunsthistorie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 14.04.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU