course-details-portlet

KUH2000 - Museer og samlinger: Bacheloroppgave i kunsthistorie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave med justerende muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave med justerende muntlig 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en faglig innføring i sentrale tema knyttet til samlinger og museer. Det blir lagt vekt på hvordan museer bygger opp og utvikler sine samlinger, på dokumentasjon og forskning på samlingene, og hvordan samlinger eller verk fra samlinger blir stilt ut og formidlet til publikum. Ekskursjoner til ulike museer og samlinger vil gi overblikk over og innsikt i feltet. Studenten skal i emnet skrive en oppgave med utgangspunkt i en konkret samling. Oppgaven skal primært være verkbasert, hvor studenten skriver en oppgave med utgangspunkt i ett eller flere verk i en samling. Temaet for oppgaven kan eksempelvis være en nærmere undersøkelse av et konkret verk, eller man kan velge å fokusere på verket som del av en samling, eller hvordan verket eller en gruppe av verk stilles ut og formidles. Det kan også være aktuelt å tematisere den fysiske museumsbygningen som ramme for samlingen. Temaet og problemstillingen for oppgaven utarbeides i samråd med veileder. Studenten legger også opp det selvvalgte pensumet i samråd med veileder. Emnet gir innsikt i tekst- og skriveforståelse, innsamling av empiri, samt valg av forskningsteori/-metode. Studenten får også erfaring med muntlig og skriftlig formidling av prosjektresultater.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:

 • kjennskap til ulike samlinger, og hva som særpreger dem
 • innsikt i teori om museer og samlinger
 • kunnskap om hvordan man planlegger og gjennomfører et vitenskapelig arbeid

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

 • selvstendig planlegge og gjennomføre et vitenskapelig arbeid knyttet til et verk eller tema
 • være i stand til å utvikle en akademisk tekst
 • sammenfatte funnene i prosjektet, samt analysere og konkludere i skriftlig form

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil bestå av forelesninger, seminarer og individuell veiledning. Det vil være ekskursjoner til ulike museer og samlinger, primært i Trondheim. Studenten vil få veiledning og tilbakemelding på prosjektbeskrivelse, disposisjon og tekstutkast.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra instituttet eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte på introduksjonsforelsning
 • Innlevering av temaformulering
 • Prosjektbeskrivelse
 • Muntlig presentasjon av eget prosjekt og tilbakemelding på medstudenters presentasjoner
 • Pensumliste
 • Minimum to møter med veileder

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en skriftlig oppgave som vurderes med bokstavkarakter, og en justerende muntlig eksaminasjon. I den muntlige eksaminasjonen vil studenten få anledning til å forsvare oppgaven, og gi en egenvurdering av arbeidet. Omfanget på oppgaven skal være på 6000-8000 ord. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt, og en ny bacheloroppgave må ha en ny problemstilling. Det er ikke mulig å skrive bacheloroppgave i semestre hvor det ikke er undervisning/veiledning i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kunsthistorie (BKUH)

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelorprogrammet i kunsthistorie og minimum avlagte 67,5 studiepoeng i kunsthistorie.

Kursmateriell

Pensum omfatter minimum 1200 sider. Av dette utgjør felleslitteraturen ca. 600 sider, mens minimum 600 sider er selvvalgt pensum.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KM2017 15.0 HØST 2019
KM2000 15.0 HØST 2019
KUH2100 15.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kunsthistorie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave med justerende muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Bacheloroppgave med justerende muntlig 100/100

Innlevering
15.11.2023


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave med justerende muntlig 100/100

Innlevering
15.05.2024


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU