course-details-portlet

KLH3307 - Avansert audiologisk rehabilitering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Studentene vil ved hjelp av nyere forskning utvide sin teoretiske kunnskap om signalbehandling og forsterkningsstrategier i høreapparat og cochleaimplantat (CI). Det fokuseres også på kvalitetssikring ved tilpasning av høreapparat og CI med vekt på pasientens individuelle behov. Studentene vil få bred innsikt i problemstillinger relevant for klinisk praksis som verktøy for å utvikle klinisk kompetanse, herunder samhandling på tvers av profesjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om signalbehandling i høreapparater og forsterkningsstrategier ved høreapparattilpasning
 • har inngående kunnskap om prinsipper bak kvalitetssikring ved høreapparattilpasning
 • har inngående kunnskap om faktorer som inngår i beslutninger om CI-kandidatur
 • har kunnskap om ulike profesjoners rolle i et CI-team
 • har kunnskap om implantatets komponenter og ulike lydbehandlingsteknologier i lydprosessorer
 • har inngående kunnskap om tilpasning av CI ut fra den enkelte pasients subjektive opplevelse og behov
 • har kunnskap om kartlegging av utbytte og oppfølging av CI-pasienter

Ferdigheter

Studenten

 • kan diskutere ulike alternativer av signalbehandling og gjøre begrunnede valg av forsterkningsstrategier ved høreapparattilpasning
 • kan diskutere og gjøre begrunnede valg for kvalitetssikring ved høreapparattilpasning
 • kan diskutere og gjøre begrunnede valg for vurdering av CI-kandidatur
 • kan gjøre rede for gjennomføring av CI-tilpasning, utbyttevurdering og oppfølging

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet
 • kan kommunisere og samarbeide tverrprofesjonelt om problemstillinger, analyser og konklusjoner knyttet til fagområdet
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter fra fagområdet sett i sammenheng med pasientens helsetilstand og hverdagsfunksjon

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises samlingsbasert. Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Tilstedeværelse på forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner er obligatorisk.

Deler av undervisningen kan foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse og presentasjon på seminar
 • Essay

Mer om vurdering

Obligatorisk aktiviteter

Vurderes som godkjent/ikke godkjent, og er gyldige i 2 semestre.

Oblig 1, Deltakelse og presentasjon på seminar: Gjennomføres som diskusjon i undervisningssammenheng, med pensum som tema.

Oblig 2, Essay: Oppgave, 3000 ord, med pensum som tema.

Eksamen

Hjemmeeksamen er en skriftlig oppgave med karakterskala A - F.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk helsevitenskap (MKLIHEL)

Forkunnskapskrav

Tilsvarende opptak til 2-årig master i klinisk helsevitenskap, studieretning audiologi: Bachelorgrad i audiologi eller tilsvarende.

Kursmateriell

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
INB6911 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Audiologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU