course-details-portlet

KLH3306 - Avansert audiologisk vurdering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Studentene vil få inngående kunnskap om det audio-vestibulære systemets anatomi og fysiologi. Studentene vil ved hjelp av nyere forskning tilegne seg utvidet teoretisk kunnskap om elektrofysiologiske målinger og vestibulær vurdering som verktøy for å utvikle klinisk kompetanse. Det legges vekt på valg av hensiktsmessig vurderingsverktøy og tolkning av resultat, sett i sammenheng med pasientens helsetilstand og hverdagsfunksjon. Studentene vil få bred innsikt i problemstillinger relevant for klinisk praksis og kjennskap til samhandling på tvers av profesjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om anatomi og fysiologi innen det sentrale auditive nervesystem og det vestibulære systemet
 • har inngående kunnskap om generelle prinsipper bak elektrofysiologiske målinger og vurdering av vestibulær funksjon
 • har inngående kunnskap om registrering, analyse og tolkning av auditivt fremkalte potensialer (AEP)
 • har inngående kunnskap om testing, analyse og tolkning av og vestibulær funksjon
 • har bred kunnskap om utviklings- og aldersrelaterte endringer i AEP
 • har kunnskap om aldersrelaterte endringer i vestibulær funksjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan beskrive prinsipper, gjennomføring og tolkning av elektrofysiologiske målinger og vestibulær vurdering
 • kan vurdere og bestemme hensiktsmessig metode og protokoll for aktuelle elektrofysiologiske målinger og vestibulær vurdering
 • kan innhente, lese og tolke vitenskapelig litteratur om elektrofysiologiske målinger og vestibulær vurdering

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet
 • kan kommunisere og samarbeide tverrprofesjonelt om problemstillinger, analyser og konklusjoner knyttet til fagområdet
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter fra fagområdet sett i sammenheng med pasientens helsetilstand og hverdagsfunksjon

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse og presentasjon på seminar
 • Essay

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen er en skriftlig oppgave med karakterskala A - F

Obligatoriske aktiviteter:

 • Skriftlige innleveringer
 • Muntlige framlegg og diskusjoner

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 2 semestre.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk helsevitenskap (MKLIHEL)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i audiologi eller tilsvarende.

Kursmateriell

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
INB6910 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU