course-details-portlet

KJ6008 - Separasjon og analyse i kjemi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Emnet tar for seg grunnleggende kromatografiteknikker som TLC, papir kromatografi, GC og HPLC, samt andre analyseteknikker som blant annet NMR, UV/VIS, MS. Undervisningen vil knyttes til læreplanmålene for videregående opplæring der det er naturlig. Ved samlingene vil teori, laboratoriearbeid og fagdidaktikk være integrert. I tillegg vil det gis opplæring i bruk av tradisjonelt og nytt utstyr, samt øvelse i å tilrettelegge praktisk kjemiarbeid i skolehverdagen.

Læringsutbytte

KunnskapEtter fullført emne kan deltakeren•gjøre rede for det teoretiske grunnlaget for separasjon og analyse i kjemi•gjøre rede for ulike metoder for formidling av analytiske teknikker i skolen •gi eksempler på aktuelle læringsressurser som kan brukes for undervise i separasjon og analyse i kjemi•gi eksempler på hvordan man kan organisere praktiske aktiviteter i kjemiundervisning som handler om separasjon og analyse i kjemiFerdigheterEtter fullført emne kan deltakeren•bruke ulike læringsressurser i undervisningen•anvende en del eksperimentelle metoder•fornye og videreutvikle sin faglige kompetanse•formidle fagstoff og forskningsresultater fra fagfeltet separasjon og analyse•behandle relevante kjemikalier og utstyr som kan brukes i separasjon og analyse•samarbeide med andre for å løse teoretiske og praktiske oppgaver•anvende utvalgte eksperimentelle metoder innen separasjon og analyse•kunne tilrettelegge for læringsaktiviteter i skolen innen separasjon og analyseGenerell kompetanseEtter fullført emne kan deltakeren•fremskaffe og bruke relevant og pålitelig informasjon innen separasjon og analyse og utøve kildekritikk•arbeide i prosjekter, både selvstendig og sammen med andre, samt formidle resultatene av arbeidet•formidle fagstoff og resultater

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppediskusjoner og praktisk laboratoriearbeid på samlingene.Mellom samlingene: Individuelt arbeid med veiledning og ukentlig arbeidsoppgaver.Det legges vekt på at undervisningen på samlingene skal gjøre studentene i best mulig stand til å arbeide individuelt og å samarbeide mellom samlingene. I tillegg prioriteres læringsaktiviteter på samling som studenten ikke kan gjøre individuelt, f.eks. laboratoriearbeid. Samlinger og øvingsoppgaver. Forelesninger og laboratoriearbeid på samlingene (kan erstattes av tilsvarende aktivitet etter skriftlig avtale med fagansvarlig).Obligatoriske innleveringer og selvstendig arbeid med eget forsøk og analyse av IKT-baserte læringsressurser.Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Samlinger
  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Kjemi 2, 8.-13. trinn (KKJE2-8-13)
Kjemi, videreutdanning for lærere - årsstudium (FJKJEVUÅ)

Forkunnskapskrav

Minimum tilsvarende Kjemi 2 i videregående skole

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjemi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU