course-details-portlet

ISA8003 - Deltakelse og sosial inkludering i sosialt arbeid og barnevern

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Velferdstjenestene utfordres i å utvikle tjenester som innebærer deltakelse, sosial inkludering og medborgerskap for mennesker i marginaliserte posisjoner. Individers komplekse situasjoner og konteksten påvirker tjenestene. Politiske og vitenskapelige diskusjoner vektlegger at tjenester skal være sosial rettferdige og bærekraftige, og gi velferd gjennom samskaping og deltakelse fra ulike aktører som individer, sivilsamfunn, NGOer samt privat og offentlig sektor.

Deltakelse og samskaping foregår på individuelt, tjeneste og system nivå. Relasjonen mellom deltakende aktører vil være avgjørende for hvordan de samskapende prosessene for velferd foregår. Denne deltakelsen vil også gi aktuell kunnskap for å endre marginaliserte posisjoner. Deltakelse vil også kunne øke demokratiske prosesser og samskaping innenfor velferdstjenester samt bidra til sosial inkludering og empowerment. Kurset tar opp og belyser relevante teoretiske perspektiver på deltakelse og sosial inkludering.

Læringsutbytte

Kunnskap - Ph.d.-kandidaten

  • Har dybdekunnskap om forskjellige tilnærminger på deltakelse og sosial inkludering

Ferdigheter - Ph.d.-kandidaten

  • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap innenfor området deltakelse og sosial inkludering

Generell kompetanse - Ph.d.-kandidaten

  • kan presentere grunnleggende perspektiv og kunnskap innen fagområdet deltakelse og sosial inkludering på en velstrukturert måte

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, seminar, Ph.d.-kandidatenes presentasjoner og kommentarer i grupper.

Emnet undervises i perioden 4.-6. september 2023. Påmeldingsfrist til emnet er 15. august 2023.

Deltakelse er obligatorisk, og det forventes deltakelse i hele kurset. Fravær inntil 20 % kan bli akseptert under spesielle vilkår.

Utkast til essay må sendes inn før kursstart og skal presenteres i gruppearbeidet. Hver student skal forberede og være opponent til en presentasjon. Frist for levering av utkast er 15. august 2023 (inntil 1500 ord).

Undervisningen kan bli avlyst eller endret dersom det er færre enn 5 påmeldte og/eller Institutt for sosialt arbeid ikke har undervisningskapasitet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent oppmøte, presentasjon av paper og tilbakemelding på andres paper

Mer om vurdering

Et skriftlig essay skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk, ca. 5000 ord, relatert til innholdet i kurset og eget ph.d.-prosjektet. Frist for innlevering blir annonsert.

Vurderingen er bestått/ikke bestått.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende.

Kurset er en del av Norges Forskningsskole i sosialt arbeid og barnevern (NORWEL). Ph.d.-studentene som deltar i NORWEL blir prioritert ved opptak, men også andre ph.d.-studenter kan søke.

Kurset har 20 plasser, og minimum 5 må delta for at kurset arrangeres.

Kursmateriell

Ca. 700 sider.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
15.12.2023


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU