course-details-portlet

ISA8002 - Perspektiver på samarbeid med barn

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Kurset er et samarbeid mellom NTNU og Universitetet i Stavanger, og vil problematisere og drøfte inkludering og anerkjennelse av barn som samarbeidspartnere i oppvekst og velferdsinstitusjoner med utgangspunkt i ulike sosialpedagogiske perspektiver, blant annet dialogisme og kritisk pedagogikk. Inkludering av barn som samarbeidspartnere er nedfelt både i sosialpolitiske og juridiske føringer for oppvekst og velferdstjenester.

Kurset vil trekke veksler på nyere forskning på samarbeid mellom barn og profesjonelle. Formålet med tematikken er å drøfte utfordringer knyttet til samarbeid med barn innenfor ulike institusjonelle rammer.

Emnet vil ivareta NTNUs satsing på bærekraftig utvikling og relaterer seg til FNs bærekraftmål pkt.10.2 (fremme inkludering uavhengig av alder, kjønn og funksjonshemming), pkt. 16.6 (effektive, ansvarlige og åpne institusjoner) og pkt. 16.7 (lydhørhet, inkluderende, deltakerbaserte og representative beslutningsprosesser på alle nivå).

Læringsutbytte

Kunnskap - Kandidaten

 • har avansert kunnskap om ulike sosialpedagogiske perspektiver og forskning knyttet til sosialpedagogisk praksis
 • har inngående kunnskap om forskning knyttet til samarbeid med barn innen ulike kontekstuelle rammer
 • har avansert kunnskap om ulike utfordringer knyttet til samarbeid med barn
 • har kunnskap om EUs strategidokumenter og FN's bærekraftsmål.

Ferdigheter - Kandidaten

 • kan identifisere etiske utfordringer knyttet til samarbeid med barn innenfor ulike institusjonelle rammer
 • kan analysere og tenke kritisk om samarbeidsrelasjoner til barn
 • kan problematisere og drøfte ulike sosialpedagogiske perspektiver i relasjon til samarbeid med barn
 • kan formulere en problemstilling knyttet til kurstematikken, belyse problemstillingen med utgangspunkt i pensumlitteraturen, samt analysere og drøfte tematikken i problemstillingen.

Generell kompetanse - Kandidaten

 • kan identifisere, analysere og drøfterelevante utfordringer knyttet til profesjonelles samarbeid med barn innenfor ulike institusjonelle rammer
 • kan tenke innovativt i forhold til samarbeid med barn innen ulike institusjonelle rammer

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning foregår over 3 dager med forelesninger, diskusjoner, studentaktive læringsformer, egenstudier og skriftlig arbeid.

Emnet kan undervises på norsk eller engelsk.

Undervisningen kan bli avlyst eller endret dersom det er færre enn 5 påmeldte og/eller Institutt for sosialt arbeid/forskerskolen ikke har undervisningskapasitet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse, framlegg av paper, kommentere andres paper

Mer om vurdering

Obligatorisk deltakelse minimum 80 % med godkjent paper gir 5 studiepoeng

Arbeid med individuelt paper: Paperet skal omhandle eget valgt tema med utgangspunkt i litteraturen knyttet til kurset.

Individuell oppgave i form av skriftlig paper på 4000-5000 ord, basert på godkjent abstract

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensum er på 600 sider hvorav 200 er selvvalgt

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 100/100 A

Innlevering
15.12.2023


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU