course-details-portlet

INFT2004 - IT Tjenesteforvaltning

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Dette kurset ser nærmere på hvordan vi bør organisere leveransen av IT-tjenester til våre kunder. Vi lever i en verden med stadig hyppigere endringer og vi må etablere de nødvendige rutiner for å gjennomføre, følge opp og kontinuerlig forbedre våre leveranser.
Kurset vil se nærmere på en introduksjon til ITIL som beste praksis for dette arbeidet. Studentene vil bli introdusert til kjernekomponentene i ITIL som er verdikjeden for itil tjenester, ITIL i praksis, prinsipper for ITIL retningslinjer, styresett og kontinuerlig forbedring

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten:
- har grunnleggende forståelse av ITIL som beste praksis for drift av IT-systemer og hvilke fordeler ITIL kan gi for organisasjonene.
- har bred kunnskap om suksessfaktorer knyttet til innføring av ITIL.
- har kunnskap om verdikjeden for ITIL, praksis, retningslinjer, styresett og kontinuerlig forbedring.
- kan gjøre rede for utvalgte prosesser som inngår i ITIL-standarden, arbeidsoppgavene som utføres av de aktuelle prosessene og hvordan de aktuelle prosessene samspiller.
- kan gjøre rede for utvalgte roller som tilhører sentrale ITIL-prosesser og hvilke ansvarsområder og arbeidsoppgaver som er knyttet til disse.
FERDIGHETER
Kandidaten:
- kan tegne opp og forklare verdikjeden for ITIL tjenester.
- kan anvende kunnskap om utvalgte ITIL-prosesser i forbindelse med implementering og forvaltning av tjenester i en gitt organisasjon.
- kan bidra til å lage en overordnet plan med prioriteringer, for innføring av utvalgte ITIL-prosesser i en gitt organisasjon.
- kan forstå hvorfor ITIL bør implementeres trinnvis og at omfanget må tilpasses den enkelte organisasjon.
GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:
- kan utveksle synspunkter og erfaringer om ITIL med fagfeller og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
- kan formidle sentrale tema fra ITIL-rammeverket både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.

Læringsformer og aktiviteter

Leksjoner, presentasjoner, tekstbaserte øvinger og flervalgsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 8 av 12 øvinger må være godkjent.
Utsatt eksamen: desember

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav


Emnet er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i informasjonsbehandling.

Kursmateriell

Lærebok/pensum oppgis ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DCST2004 7.5 01.09.2020
IDRI3004 5.0 01.09.2020
IINI3014 5.0 01.09.2020
IFUD1046 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 01.06.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU