course-details-portlet

IMAK2012 - Material- og prosessvalg

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 70/100 3 timer A
Arbeider 30/100

Faglig innhold

Enkel innføring i mekanikk med fokus på anvendelse innenfor materialvalg.

Beregning og analyse av enkle mekaniske modeller i dataprogrammet «SolidWorks».

Systematisk material- og prosessvalg for utvalgte produkter med hovedfokus på mekanisk design (Ashbys metode med bruk av materialindekser og dataprogrammet «CES Edupack»).

Bærekraftig material- og prosessvalg og enkle livsløpsanalyser for utvalgte produkter.

Læringsutbytte

Kandidaten:

- kan forklare og anvende relevante formler og tabeller innen mekanikk med fokus på bøying av bjelker

- kan grunnleggende prinsipper for mekanisk modellering og bruke disse til å utføre beregninger og analyse av enkle mekaniske modeller i dataprogrammet «SolidWorks».

- har kunnskap om metoder for systematisk materialvalg og kan benytte disse metodene i dataverktøyet «CES Edupack» til å gjøre gode og begrunnede materialvalg for utvalgte produkter

- kan anvende kunnskap om prosesser for forming, sammenføyning og overflatebehandling av materialer til å organisere og sammenligne prosesser, og gjøre et systematisk og begrunnet valg.

- har innsikt i miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av material- og prosessvalg, og kan benytte kunnskapen til å gjøre enkle livsløpsanalyser, ta mer bærekraftige valg og diskutere valgene.

- kan planlegge, gjennomføre og formidle prosjektarbeid skriftlig og muntlig, og delta i faglige diskusjoner innen material- og prosessvalg med fokus på mekanisk design og bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, dataøving og prosjektarbeid (inkludert blant annet laboratoriearbeid, skriftlig rapport, muntlig framføring).

Forventet tidsforbruk:
Forelesninger: 50 timer
Egenarbeid: 60 timer
Øvinger: 15 timer
Dataøvinger: 15 timer
Prosjektabeid: 60 timer
Totalt: 200 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektarbeid
  • Dataøving
  • Øvinger

Mer om vurdering

Alle obligatoriske arbeidskrav (øvinger, dataøving og prosjektarbeid) må være godkjent for å gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. Prosjektarbeid må være godkjent for å levere prosjektrapport(arbeider). Det blir gitt informasjon om krav til antall godkjente øvinger og detaljer om obligatoriske aktiviteter i prosjektarbeidet i starten av semesteret.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Frivillig gjentak av avsluttende skriftlig eksamen er mulig, men ikke av prosjekt. Utsatt eksamen: august

Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag (FTHINGMAT), Materialteknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Michael F. Ashby: Materials Selection in Mechanical Design, Butterworth-Heinemann, 5. Utgave, 2017. Utdelt litteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAK2008 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100

Utlevering 28.04.2021

Innlevering 30.04.2021

Utlevering 07:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 70/100 A

Utlevering 02.06.2021

Innlevering 02.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 70/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU