course-details-portlet

IMAK2012 - Material- og prosessvalg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer 3.PART , D

Faglig innhold

Enkel innføring i mekanikk med fokus på anvendelse innenfor materialvalg. Systematisk material- og prosessvalg for utvalgte produkter med hovedfokus på mekanisk design (Ashbys metode med bruk av materialindekser og dataprogrammet «GRANTA Edupack»). Bærekraftig material- og prosessvalg og enkle livsløpsanalyser for utvalgte produkter. Tegning, beregning og analyse av enkle mekaniske modeller i dataprogrammet «SolidWorks», og 3D-printing av en modell.

Læringsutbytte

Kandidaten:

 • kan forklare og anvende relevante formler og tabeller innen mekanikk med fokus på bøying av bjelker
 • kan grunnleggende prinsipper for mekanisk modellering og bruke disse til å utføre beregninger og analyse av enkle mekaniske modeller i dataprogrammet «SolidWorks».
 • har kunnskap om metoder for systematisk materialvalg og kan benytte disse metodene i dataverktøyet «GRANTA Edupack» til å gjøre gode og begrunnede materialvalg for utvalgte produkter
 • kan anvende kunnskap om prosesser for forming, sammenføyning og overflatebehandling av materialer til å organisere og sammenligne prosesser, og gjøre et systematisk og begrunnet valg.
 • har innsikt i miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av material- og prosessvalg, og kan benytte kunnskapen til å gjøre enkle livsløpsanalyser, ta mer bærekraftige valg og diskutere valgene.
 • kan planlegge, gjennomføre og formidle prosjektarbeid skriftlig og muntlig, og delta i faglige diskusjoner innen material- og prosessvalg med fokus på mekanisk design og bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger (teori og praktisk bruk av digital verktøy, 3D-printing) og prosjektarbeid.

Forventet tidsforbruk:

 • Forelesninger: 50 timer
 • Egenarbeid: 60 timer
 • Øvinger: 50 timer
 • Prosjektarbeid: 40 timer
 • Totalt: 200 timer

Obligatoriske aktiviteter

 • Innlevering-SW
 • Øvinger
 • Prosjektarbeid

Mer om vurdering

Alle obligatoriske arbeidskrav (øvinger, innlevering-SW og prosjektarbeid) må være godkjent for å gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. Det blir gitt informasjon om krav til antall godkjente øvinger og detaljer om prosjektarbeidet i starten av semesteret. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Utsatt eksamen: august.

Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag (FTHINGMAT), Materialteknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Michael F. Ashby: Materials Selection in Mechanical Design, Butterworth-Heinemann, 5. Utgave, 2017. Utdelt litteratur.

Digitale verktøy: GRANTA Edupack og SolidWorks

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAK2008 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 3.PART , D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 3.PART , D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU