course-details-portlet

IMAK2010 - Materialegenskaper og bruk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 70/100 3 timer
Arbeider 30/100

Faglig innhold

Mikrostruktur, egenskaper (mekaniske, elektriske, termiske, magnetiske og optiske) og anvendelse av materialer (Metaller, polymerer, kompositter og keramer)
Fabrikasjon, utvalgte prosesser innen forming, sammenføying og overflatebehandling
Materialer og bærekraft

Læringsutbytte

Kandidaten:
- har kunnskap om struktur, egenskaper (inkludert mekaniske, elektriske, termiske, magnetiske og optiske egenskaper) og anvendelser av utvalgte metaller, kompositter, polymerere og keramer og kan foreslå og diskutere materialvalg i utvalgte applikasjoner

-har kunnskap om utvalgte prosesser for forming, sammenføyning og overflatebehandling av materialer og kunne beskrive og sammenligne disse

-kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen utvikling og anvendelse av materialer og kan finne og bearbeide relevant faglitteratur
- kan anvende relevant dataverktøy for utvalgte problemstillinger innen materialteknologi, for eksempel CES Edupack og Python
- kan planlegge, gjennomføre og formidle prosjektarbeid innen materialbruk, delta i faglige diskusjoner og benytte innovative teknikker
- kan forberede og gjennomføre laboratoriearbeid og dokumentere arbeidet i skriftlige rapporter
-har innsikt i og kan diskutere materialbruk i et bærekraftperspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, prosjekt, laboratoriearbeid. Forventet tidsforbruk: Forelesninger: 50 timer Lab arbeid: 30 timer Prosjekt: 30 timer Øvinger: 20 timer Egeninnsats: 70 timer Totalt: 200 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt
  • Øvinger
  • Laboratorieoppgaver

Mer om vurdering

Alle obligatoriske arbeidskrav (øvinger, labarbeid og prosjektarbeid) må være godkjent for å gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. Prosjektarbeid må være godkjent for å levere prosjektrapport. Det blir gitt informasjon om krav til antall godkjente øvinger og detaljer om obligatoriske aktiviteter i prosjektarbeidet i starten av semesteret.


Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Frivillig gjentak av avsluttende skriftlig eksamen er mulig, men ikke av prosjekt.

Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag (FTHINGMAT), Materialteknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

William D. Callister og David G. Rethwisch: Materials science and engineering. SI version., Wiley, 9.utgave, 2014. Diverse utdelte ressurser og litteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAK2006 4.0 01.09.2020
TMAK3004 2.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100

Utlevering 17.11.2020

Innlevering 18.11.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 70/100

Utlevering 14.12.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 70/100

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 03.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU