course-details-portlet

IMAK2007 - Organisk kjemi og biomolekyler 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Organiske forbindelsers egenskaper. Stereoisomeri. Resonans og induktiv effekt, struktur og reaktivitet. De viktigste stoffklasser og karakteristiske reaksjoner, reaksjons-mekanismer. Biomolekyler; aminosyrer og proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer.

Læringsutbytte

Studenten kan navngi organiske forbindelser ved bruk av regler for IUPAC nomenklatur. Studenten kan identifisere og klassifisere de viktigste funksjonelle grupper av organiske forbindelser. Studenten kan beskrive og tilordne konfigurasjonen av kirale sentre i molekyler. Studenten kan forklare stereokjemi og resonans samt beskrive og forklare organiske forbindelsers fysikalske egenskaper. Studenten kan beskrive og forklare mekanismer for fundamentale organisk-kjemiske reaksjonstyper. Studenten kan forklare og sammenlikne oppbygging og grunnleggende funksjon til de biokjemisk viktige forbindelsene karbohydrater, lipider, proteiner og nukleinsyrer og relatere strukturene til funksjonelle grupper av organiske forbindelser. Studenten kan gjengi forskningsarbeid innen organisk og biomolekylær kjemi. Studenten kan gjennomføre enkle organisk-kjemiske og biokjemiske laboratorieforsøk. Studenten kan planlegge og gjennomføre syntese av enkle organiske molekyler. Studenten kan formidle og diskutere resultater fra laboratorieforsøk i enkle rapporter. Studenten kan benytte elektroniske verktøy for å tegne kjemiske og biomolekylære strukturer og utføre enkle simuleringer og navnsettingsoppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoriøvinger, laboratoriearbeid med obligatorisk tilstedeværelse. Forelesninger: 75 timer Laboratorieøvelser: 25 timer Egeninnsats: 140 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriekurs
  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: teoriøvinger og laboratorieøvinger med obligatorisk oppmøte.

Tillate hjelpemiddel: Molekylbyggesett er tilgjengelig for utlån i eksamenslokalet. Bestemt enkel kalkulator en av typene Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X,Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S.

Utsatt eksamen: august. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studierett ved ÅMEDBIO, NTNU, Trondheim eller FTHINGKJ, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Paula Yurkanis Bruice: Essential Organic Chemistry, Pearson Education, 2016. Laurence A. Moran et al.: Principles of Biochemistry, 5. utgave, Pearson Prentice Hall, 2013.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim , Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisk kjemi
  • Biokjemi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU