course-details-portlet

IMAK2005 - Kjemisk og bioteknologisk prosessteknologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Fermenteringsteknologiske prinsipper; mediekomponering, utvikling, optimalisering og oppskalering av fermenteringsprosesser, enhetsoperasjoner og nedstrømsprosesser, reaktordesign og – dimensjonering. Eksempler på ulike bioteknologiske prosesser. Enzymatiske prosesser (biokatalyse/biotransformasjon).
Beregninger av material- og energibalanser for ett- og flertrinns system, både med og uten reaktor og resirkulering. Enkle og komplekse reaksjonsskjema og reaksjonsomfang. Beregning av endring i entalpi ved kjemiske reaksjoner, faseovergang og fortynning. Eksempler på industrielle prosesserer og hvordan disse beskrives ved balanseligninger. Enkel prosessmodellering.

Læringsutbytte

Studenten kan beskrive og forklare prinsippene for utvikling av en fermenteringsprosess, inklusive nedstrømsprosesser.
Studenten kan utføre beregninger for å kunne designe og dimensjonere reaktorer/bioreaktorer.
Studenten kan innhente og bearbeide nødvendig informasjon for gjennomføring av slike beregninger.
Studenten kan beskrive og forklare hvordan masse og energibalanser beregnes, og kan utføre kvantitative beregninger i et kjemisk stasjonært system, både med og uten reaktor og resirkulasjon.
Studenten kan sette opp og tolke flytskjema og utføre frihetsgradsanalyse, samt sette opp relevante balanseligninger basert på skjemaet.
Studenten kan utføre enkel prosessmodellering ved hjelp av relevante digitale verktøy slik som Python, Hysys eller HSC.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoriøving og laboratoriearbeid (demonstrasjon) med obligatorisk tilstedeværelse.
Forventet tidsbruk: Forelesninger:60 timer, øvinger 20 timer, laboratoriearbeid (demonstrasjon, inkludert beregninger):20 timer. Egeninnsats: 100 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratoriekurs (demo)

Mer om vurdering

Alle obligatoriske arbeidskrav (øvinger, laboratorieøving) må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende skriftlig eksamen.Det blir gitt informasjon om krav til antall godkjente øvinger og detaljer om obligatorisk gjennomføring av laboratoriearbeid (demonstrasjonsforsøk) med innlevering av rapport/beregninger i starten av semesteret. Utsatt eksamen:august. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen..Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.
Tillate hjelpemidler:Alle kalkulatorer med følgende begrensning:Skal ikke ha kommunikasjonsmuligheter med andre dataenheter,Tillates ikke tilkoplet strøm, Skal ikke støye, Skal ikke ha annet avlesningsutstyr enn display,Skal bare utgjøre én - 1 – gjenstand, Skal ha lommeformat.
Aylward and Findlays SI Chemical Data (Blackman & Gahan)
Tabeller og formelsamling for ingeniørhøyskolen (Cappelen, Dalen, Hanssen mfl.).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, kjemi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Kursmateriell blir oppgitt ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioteknologi
  • Kjemi/prosess
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 19.05.2021

Innlevering 19.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU