course-details-portlet

IMAK2005 - Kjemisk og bioteknologisk prosessteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Fermenteringsteknologiske prinsipper; mediekomponering, utvikling, optimalisering og oppskalering av fermenteringsprosesser, enhetsoperasjoner (nedstrømsprosesser) og reaktordesign Eksempler på ulike bioteknologiske prosesser. Enzymatiske prosesser (biokatalyse/biotransformasjon).

Beregninger av material- og energibalanser for ett- og flertrinns system, både med og uten reaktor og resirkulering. Enkle og komplekse reaksjonsskjema og reaksjonsomfang. Beregning av endring i entalpi ved kjemiske reaksjoner, faseovergang og fortynning. Eksempler på industrielle prosesserer og hvordan disse beskrives ved balanseligninger. Enkel prosessmodellering.

Læringsutbytte

 • Studenten kan beskrive og forklare prinsippene for og utvikling av en fermenteringsprosess, inklusive nedstrømsprosesser.
 • Studenten kan beregne utbytte, oksygenbehov og oksygenoverføring i en biologisk produksjonsprosess.
 • Studenten har kunnskap om hvordan sette opp og kjøre et labskala bioreaktorforsøk, samt tolke måledata.
 • Studenten kan beskrive og gi eksempler på bærekraftige, industrielle biologiske produksjonsprosesser.
 • Studenten kan beskrive og forklare hvordan masse og energibalanser beregnes, og kan utføre kvantitative beregninger i et kjemisk stasjonært system, både med og uten reaktor og resirkulasjon.
 • Studenten kan sette opp og tolke flytskjema og utføre frihetsgradsanalyse, samt sette opp relevante balanseligninger basert på skjemaet.
 • Studenten kan utføre enkel prosessmodellering ved hjelp av relevante digitale verktøy slik som f.eks Python.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoriøving, prosjekt og laboratoriearbeid (demonstrasjon) med obligatorisk tilstedeværelse. Forventet tidsbruk: Forelesninger:60 timer, øvinger+ prosjekt: 30 timer, laboratoriearbeid (demonstrasjon, inkludert beregninger):10 timer. Egeninnsats: 100 timer

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjekt
 • Øvinger
 • Laboratoriekurs (demo)

Mer om vurdering

Alle obligatoriske arbeidskrav (øvinger, laboratorieøving) må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. Det blir gitt informasjon om krav til antall godkjente øvinger og detaljer om prosjekt og obligatorisk gjennomføring av laboratoriearbeid (demonstrasjonsforsøk) med innlevering av rapport/beregninger i starten av semesteret.

Utsatt eksamen:august. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Tillate hjelpemidler:Alle kalkulatorer med følgende begrensning:Skal ikke ha kommunikasjonsmuligheter med andre dataenheter,Tillates ikke tilkoplet strøm, Skal ikke støye, Skal ikke ha annet avlesningsutstyr enn display,Skal bare utgjøre én - 1 – gjenstand, Skal ha lommeformat. Aylward and Findlays SI Chemical Data (Blackman & Gahan) Tabeller og formelsamling for ingeniørhøyskolen (Cappelen, Dalen, Hanssen mfl.).

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, kjemi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Kursmateriell blir oppgitt ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bioteknologi
 • Kjemi/prosess
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 15.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU