course-details-portlet

IMAK2004 - Kjemisk analyse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer A
Arbeider 30/100

Faglig innhold

Titrering: syre- base kompleks, gravimetri,Kvalitativ og kvantitiv analyse: deteksjons- og kvantifiseringsgrenser, statistikk, bruk av logdiagram, digitale verktøy
Spektroskopi: IR, atomabs, voltametri, potensiometri, miljøanalyser og speciering
Kromatografisk teori og prinsipper,adsorpsjonskromatografi (normal og omvendt fase), GC, HPLC

Læringsutbytte

Studenten skal
-Kunne beskrive prinsippene for grunnleggende analysemetoder og kunne utføre beregninger som tilhører den kvantitative analysen.
-Kunne anvende grunnleggende kvantitative og kvalitative analysemetoder for å produsere egne resultater på laboratoriet, og kunne presentere og vurdere resultatene skriftlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoriøvinger og laboratoriearbeid med obligatoisk tilstedeværelse og rapportinnleveringer.
Forventet tidsbruk: Forelesninger:60 timer, Laboratoriearbeid:35 timer. Øvinger:20 timer. Selvstudium:85 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratoriekurs

Mer om vurdering

Alle obligatoriske arbeidskrav (øvinger, laboratoriekurs) må være godkjent for å gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. Det blir gitt informasjon om krav til antall godkjente øvinger i starten av semesteret. Sluttkarakter i emnet beregnes fra karakter på arbeider (demonstrasjon av ferdighet på laboratoriet, teller 30%) og avsluttende
skriftlig eksamen (teller 70%). Begge deler må være bestått for å bestå emnet.Utsatt eksamen:august.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak av emnet fordi studenten ikke har bestått emnet, må den delen som ikke er bestått tas opp igjen. Demonstrasjon av ferdighet kan kun gjøres neste gang emnet gjennomføres. Ved forbedring av karakter kan kun avsluttende skriftlig eksamen tas opp igjen, og vurderingen av laboratoriearbeid blir stående. Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.
Tillatte hjelpemidler på eksamen:Bestemt enkel kalkulator – en av typene Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X,Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S. Gordon Aylward og Tristan Findlay: SI Chemical Data, Wiley, 7. Utgave, 2014

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, kjemi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Gordon Aylward og Tristan Findlay: SI Chemical Data, Wiley, 7. Utgave, 2014. Skoog, West; Holler, Crouch: Fundamentals of Analytical Chemistry, 8th. Ed. eller nyere. Utlevert materiale. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på Black Board ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKJE2003 3.0 01.09.2020
KJ2050 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 30.04.2021

Utlevering 07:00

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 70/100 A

Utlevering 12.05.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 70/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU