course-details-portlet

IMAK2004 - Kjemisk analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 75/100 5 timer C
Laboratoriekurs 25/100

Faglig innhold

Generelt om kvantitativ analyse: Typer feil og feilkilder. Standardavvik og statistiske tester. Kromatografisk teori og prinsipper, adsorpsjonskromatografi (normal og omvendt fase), GC, HPLC. Syre-base titrering: pH-beregninger, titrerkurver, masse-, ladnings- og protonbalanse, indikatorer, log-log-diagram for syre-base-system, bufferkapasitet. Gravimetri, fellingstitrering og komplekstitrering. Elektrokjemiske metoder: potensiometri, voltammetri. Spektroskopi: elektromagnetisk stråling, absorpsjon og emisjon. UV-VIS-spektroskopi. Molekylær fluorescens-spektroskopi. Atomabsorpsjonspektrometri (AAS). Massespektrometri (ICP-MS).

Læringsutbytte

Kandidaten kan:

  • beskrive prinsippene for grunnleggende analysemetoder og utføre beregninger som tilhører kvantitativ analyse
  • anvende dataverktøy til å konstruere titrerkurver og log-log-diagram for syre-base-system, og bruke disse til å finne relevante egenskaper
  • forberede, utføre, dokumentere og rapportere resultater fra ulike kjemiske analysemetoder
  • utføre kvantitativ analyse selvstendig og nøyaktig, og vurdere usikkerheten i resultatene

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoriøvinger og laboratoriearbeid med obligatoisk tilstedeværelse og rapportinnleveringer. Forventet tidsbruk: Forelesninger: 60 timer, Laboratoriearbeid: 60timer. Øvinger: 20 timer. Selvstudium: 60 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Sluttkarakter i emnet beregnes fra karakter på laboratoriekurset (teller 25 %) og avsluttende skriftlig eksamen (teller 75 %). Begge deler må være bestått for å bestå emnet. Ved gjentak av emnet fordi studenten ikke har bestått emnet, må den delen som ikke er bestått tas opp igjen. Laboratoriekurset kan ikke tas opp igjen før neste gang emnet gjennomføres.

Laboratoriekurset vurderes på bakgrunn av skriftlige rapporter (50 %) og resultater av det praktiske arbeidet (50 %). Laboratoriekurset består av 6 deler: GC (gjennomføres i grupper, rapportering teller 6,25 %), HPLC (gjennomføres i grupper, rapportering teller 6,25 % og resultat teller 12,5 %), standardisering av NaOH (individuell, rapportering teller 6,25 %), bestemmelse av fosforsyre (individuell, rapportering teller 6,25 % og resultat teller 12,5 %), ukjent syre/salt (individuell, rapportering teller 12,5 % og resultat teller 12,5 %) og jodometri (individuell, rapportering teller 12,5 % og resultat teller 12,5 %). Resultat fra HPLC rapporteres senest to uker etter gjennomført praktisk arbeid. Øvrige resultater rapporteres umiddelbart etter gjennomført praktisk arbeid. Skriftlige rapporter skal leveres to uker etter gjennomført praktisk arbeid. Alle deler av laboratoriekurset må være gjennomført for at mappa skal vurderes.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. Det blir gitt informasjon om krav til antall godkjente øvinger i starten av semesteret. Tillatte hjelpemidler på eksamen: Bestemt enkel kalkulator og Gordon Aylward og Tristan Findlay: SI Chemical Data, Wiley, 7. utgave eller nyere (hjelpemiddelkode C). Utsatt eksamen: august. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, kjemi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Skoog, West; Holler, Crouch: Fundamentals of Analytical Chemistry, 9. utgave eller nyere.

Gordon Aylward og Tristan Findlay: SI Chemical Data, Wiley, 7. utgave eller nyere.

Utlevert materiale.

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på Blackboard ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKJE2003 3.0 HØST 2020
KJ2050 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Analytisk kjemi
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 75/100 C 03.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Laboratoriekurs 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 75/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU