course-details-portlet

IELET2002 - Reguleringsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Innføring i praktisk reguleringsteknikk. Representasjon av dynamiske systemer med ordinære differensiallikninger. Linearisering. Laplace-transformasjon og overføringsfunksjoner. Blokkskjemaregning. Frekvensanalyse. Eksperimentell og matematisk modellering av fysiske prosesser. Stabilitetsteori og stabilitetsundersøkelser. Dimensjonering av PID-regulatorer basert på analyser både i tids- og frekvensdomenet. Egenskapene til det regulerte systemet. Litt om praktiske begrensninger og alternative reguleringsstrukturer. Litt om realisering av regulatoralgoritmer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten kan forklare

 • hensikten med å introdusere reguleringssløyfer.
 • funksjon og hensikt med de enkelte komponenter i en reguleringssløyfe.
 • sammenhenger mellom representasjonsformene ordinære differensialligninger, blokkskjema, overføringsfunksjon, frekvensrespons og sprangrespons.
 • begrepene stasjonært- og dynamisk avvik, responstid og stabilitet, og hvordan disse egenskapene kan spesifiseres.
 • regulatorvalgets innvirkning på stasjonært- og dynamisk avvik, responstid og stabilitet.

Ferdigheter: Kandidaten kan

 • utføre eksperimentell og matematisk modellering av dynamiske prosesser.
 • tegne opp blokkskjemaer for dynamiske prosesser.
 • redusere blokkskjemaer.
 • stille inn regulatorer basert på praktiske forsøk og på teoretiske betraktninger.
 • beregne hvordan forstyrrelser påvirker både det regulerte og det uregulerte systemet.
 • analysere stabilitet, og tallfeste stabilitetsmargin.
 • benytte moderne dataverktøy som hjelpemiddel innen alle nevnte ferdighetsmomenter.

Digitalisering: Emnet bidrar ved at kandidaten kan benytte moderne dataverktøy som hjelpemiddel innen alle nevnte ferdighetsmomenter.

Etikk: Emnet bidrar til økt bevissthet rundt fordeler og utfordringer rundt økt grad av automatisering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, regneøvinger og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger og LAB

Mer om vurdering

Sluttkarakteren baseres på en skriftlig eksamen. Det gis 6 obligatoriske regneøvinger. Fire (4) øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen. I tillegg kommer et obligatorisk lab-opplegg som må være godkjent i sin helhet. Tillatte hjelpemidler på eksamen: Lærebøker i original innbinding, håndskrevne notater på eksisterende sider i lærebøkene tillatt, bokmerker uten tekst tillatt. Bestemt, enkel kalkulator.

Utsatt eksamen settes opp i august. Ved utsatt eksamen kan eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Kursmateriell

Forelesningsnotater. Øvinger og laboratorieoppgaver med løsningsforslag. Lærebok oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TELE2001 7.5 HØST 2019
ELE3381 7.5 HØST 2019
IE203612 7.5 HØST 2019
IELEA2002 7.5 HØST 2019
IELEG2002 7.5 HØST 2019
AIS2002 7.5 HØST 2021
IELEG2140 2.0 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknisk kybernetikk
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU