course-details-portlet

IDRSA1003 - Barne og ungdomsidrett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i teori som omfatter individ, samhandling, og unges fysiske aktivitet knyttet til ferdighetsutvikling og en fysisk aktiv livsstil i spenningsfeltet mellom topp- og breddeidrett. Individperspektivet vil i hovedsak fokusere på barn og ungdoms utvikling, læring, selvbilde og identitet. Samhandlingsperspektivet vil fokusere på forholdet mellom trener og utøver i forhold til lek, fysisk aktivitet og idrett. Det blir også lagt vekt på at de ungers idrettsdeltakelse bør sees i sammenheng med skole og andre fritidsaktiviteter.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal ha:
* innsikt i barn og ungdoms utvikling og idretten som sosialiseringsarena
* innsikt i gruppeprosesser og sentrale læringsteorier

Ferdighetsmål - Studenten skal kunne:
* anvende kunnskap om barns utvikling, idretten som sosialiseringsfaktor, lek - aktivitet - trening og organisering og utforming av barn og ungdoms idrettsaktivitet.
* bruke observasjon som verktøy i arbeidet med å beskrive og vurdere sentrale elementer i barn og unges idrettsaktivitet.

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning og 2 timer øving per uke. Enkelte uker er avsatt til skrivearbeid. Det skal gjennomføres en øving med strukturert observasjon av idrettsaktiviteter for barn eller ungdom. I henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 4-9 er det krav om at det fremlegges politiattest der studenter i forbindelse med obligatorisk praksisopplæring/klinisk undervisning kommer i kontakt med pasienter, klienter, elever, barnehagebarn eller andre. Det skal skrives en semesteroppgave hvor studenten med utgangspunkt i teoretiske perspektiver drøfter aktuelle problemstillinger knyttet til barne- og ungdomsidretten.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent observasjonsrapport
  • Semesteroppgave
  • Delta på, og lede studentstyrt aktivitet med tilhørende seminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Samfunns- og idrettsvitenskap (BSAMIDR)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVIDR211 15.0 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 01.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU