course-details-portlet

IDG3950 - Veifinningssystemer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Skilt og veifinningssystemer for bygninger og uterom.

Hva er veifinning?
Faktorer som har innvirkning på folks veifinningsevne
Konsekvenser for inadekvate veifinningssystemer
Multinivå-veifinningsstrategier og utvikling av et effektivt veifinningssystem
Skilt: lesbarhet, leselighet og posisjonering
Retningsindikerende skilt, lokasjonsindikerende skilt, oversiktsskilt
Sikkerhets- og advarselsskilt
Brukersentrert utviklingsmetodikk
Veifinning og universell utforming
Digital og multimodal veifinning
Veifinningssystemers rolle i strategisk design
Kart for veifinning

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført emne skal studentene være i stand til å analysere eksisterende veifinnings- og skiltsystemer. Studentene skal ha en forståelse av viktigheten av en systematisk, helhetlig analyse i arbeidet med design av veifinningssystemer, og skal ha trening i å bruke brukersentrerte metoder som personas og scenarier, brukerreiser, prototyping og brukertesting og -involvering i designprosessen.

Ferdigheter:
Videre skal studentene være i stand til å foreslå nye veifinningssystemer for brukere av menneskeskapte miljøer som f.eks. et universitetsområde, et sykehus, et kjøpesenter eller en flyplass. Studentene skal kunne redegjøre for psykologiske, kognitive, typografiske, formmessige og materialrelaterte aspekter i arbeidet ved utforming av veifinningssystemer. Studentene skal ha trening i design og presentasjon av veifinningssystemer, og skal kunne redegjøre for ulike hensyn relatert til universell utforming i veifinningsløsninger. Videre skal studentene være bevisstgjort rundt bruk av ny og tradisjonell teknologi i veifinningsløsninger.
Generell kompetanse:
Studenten har etter å ha gjennomført emnet (det vil si enda et emne med ett eller flere praktiske designprosjekter) sakte men sikkert utviklet seg som utforsker, konseptutvikler og formgiver. Studenten har også etablert et stadig bredere repertoar av løsningstyper og gjengse grafiske grep og kan dermed som designer håndtere en rekke typiske sjangrer innen papir- og skjermmediert kommunikasjon og interaksjon. Studenten har dermed et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe gode og kreative kommunikasjonsløsninger som yrkesaktiv designer. I tillegg er nødvendige tekniske ferdigheter for utvikling og implementering av designløsninger for papir og skjerm sakte men sikkert raffinert og internalisert.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvelser, og gruppeprosjekt med ukentlig underveisveiledning (formativ-iterativ evaluering). Skisser, arbeidsprosess og resultat må dokumenteres.Mer om vurdering

Summativ vurdering ved prosjektets/semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene (som er bestått) inngår midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med ti praktiske designprosjekter; fra arbeidsmappens ca. tyve praktiske designprosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A--F). Se studieplanen for Bachelor i grafisk design for ytterligere opplysninger om den endelige mappesensuren.

Ved ikke-bestått må emnet tas på nytt ved neste gangs ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

- IDG1101 Typografi 1, IDG1010 Typografi 2, IDG2015 Strategisk design

Kursmateriell

Gibson, David (2009). The wayfinding handbook: information design for public places. New York: Princeton Architectural Press.

Lynch, Kevin (1960). The image of the city. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Miller, Colette, og David Lewis (1999). Wayfinding: effective wayfinding and signing systems: guidance for healthcare facilities. London: NHS Estates og Stationary Office. (Campus-biblioteket har et sett med utlånseksemplarer).

STØTTELITTURATUR:

Black, Alison, Paul Luna, Ole Lund, og Sue Walker (red.) (2017). Information design: research and practice. London og New York: Routledge.

Mollerup, Per (2013). Wayshowing > wayfinding: basic and interactive. Baden: Lars Müller Publishers.

Aktuelle klassenummer i NTNU i Gjøviks bibliotek:
302.23 Infodesign, 526, 720.103

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT3950008 5.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU