course-details-portlet

IDG3910 - Bacheloroppgave BIXD

Om emnet

Nytt fra studieåret 2021/2022

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Studentene etablerer en gruppe og velger et prosjekt som er faglig forankret i studieprogrammet de er studenter ved. Instituttet kan foreslå prosjekter eller studentene kan finne et prosjekt selv. Et prosjekt må ha en oppdragsgiver som er informert om forpliktelsene som er knyttet til å være oppdragsgiver og som signerer en avtale med studentene og instituttet om å støtte studentene gjennom prosjektperioden. Utvekslingsstudenter som reiser ut i 5. semester må sørge for at de finner en bachelorgruppe før de reiser, og kommuniserer tett med gruppen sin om aktivitetene som skjer i forkant av prosjektstart. Studentene kan etablere tverrfaglige grupper, men bare etter å ha diskutert mulige utfordringer og løsninger med emneansvarlig. 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende:

Kunnskap

 • utforme en problemformulering
 • ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde helhetlig forståelse for metodisk arbeid, inkludert evnen til refleksjon og en systematisk/vitenskapelig vurdering
 • kunnskap om å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte
 • kunnskap om FNs bærekraftsmål, samt hvordan eget arbeid kan vurderes i lys av disse målene

Ferdigheter

Ferdigheter:

 • utarbeide og formidle konkrete problemstilling av samfunnsmessig interesse innen fagområdet, under veiledning
 • identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen, under veiledning
 • gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
 • dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte
 • lage en presis avgrensning og beskrivelse av et større arbeid i samarbeid med andre
 • dokumentere et systematisk større arbeid som en rapport
 • lage en visuell/muntlig oppsummering av et større arbeid i samarbeid med andre

Generell kompetanse

Generell kompetanse er i følge Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT: "...å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.". Dette oppsummerer på en god måte hva studentene har vært gjennom i dette bachelorprosjektet.

 • gjennom å ha vist selvstendighet, ansvarlighet og samarbeidsevne gjennom å på egen hånd ha funnet/etablert en gruppe mennesker med sammenfallende interesser, utviklet, beskrevet, gjennomført, dokumentert og presentert dette prosjektet
 • gjennom å ha vist evne til refleksjon og kritisk tenkning gjennom å ha beskrevet prosjektets påvirkning på samfunnet rundt i lys av FNs bærekraftsmål og således bevissthet om problemformuleringen og arbeidets konsekvenser for oppdragsgiver, enkeltmennesker og samfunn

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er basert på et selvstendig prosjektarbeid og utføres i grupper. Instituttet anbefaler at studentene danner grupper på mellom 2 og 4 deltakere. 

Studentene leverer i løpet av høstsemesteret en obligatorisk oppgave i form av en kort uformell redegjøring til instituttet om gruppas sammensetning, oppdragsgiver m/kontaktperson og en kort beskrivelse av prosjektets tema og mål. Studentene leverer også her et ønske om en bachelorveileder dersom de ønsker det, men Instituttet tar den endelige beslutningen om hvilken veileder gruppa får. 

Vårsemesteret starter med veiledning og innlevering av prosjektets problemstilling, en formell kontrakt med oppdragsgiver signert av Instituttets leder, gruppa og arbeidsgiver, samt en prosjektplan og internkontrakt som bl.a. regulerer arbeidet i gruppa og hvordan gruppa skal håndtere risikomomenter i prosjektet. 

Prosjektarbeidet skal dokumenteres på en faglig og systematisk måte i en rapport og denne rapporten og eventuelle vedlegg og digitale leveranser, leveres inn i NTNUs eksamenssystem før innleveringsfristen.

Rapporten skal inneholde et kapittel om prosjektets effektmål, og her skal studentene drøfte hvilken effekt prosjektet vil kunne ha for andre mennesker og samfunnet rundt og bruke FNs bærekraftsmål som rammeverk for denne drøftingen.

Alle deltakerene i gruppa skal presentere prosjekts resultat og prosess muntlig/visuelt for sensorer og andre tilhørere til slutt. Den muntlige presentasjonen og svarene gruppa gir sensorene i løpet av den muntlige høringen kan brukes til å justere gruppas karakter ved behov.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppe- og prosjektetablering
 • Prosjektskisse og plan

Mer om vurdering

Ved ikke bestått bacheloroppgave gis det anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester. 

Ved ikke bestått bacheloroppgave gis det anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester. 

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)

Forkunnskapskrav

Studenter må ha bestått minst 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår innen 01.09 det studieåret bacheloroppgaven skal utføres.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur:

 • Aage Rognsaa, Bacheloroppgaven, Universitetsforlaget 2015
 • Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen, Den gode oppgaven, Fagbokforlaget, 2013

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
06.05.2022

Innlevering
13.05.2022


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU