course-details-portlet

IDG3910 - Bacheloroppgave BIXD

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Formålet med dette emnet er å gi studenten grunnleggende kompetanse i å utvikle og gjennomføre et lengre, selvstendig, skriftlig, akademisk arbeid.

Kurset starter formelt i høstsemesteret når studentene danner grupper (2-4 studenter) og velger et prosjekt innenfor sin disiplin.

Instituttet kan foreslå prosjekter, eller studenten kan finne et på egenhånd. Et prosjekt må ha en arbeidsgiver.

Studenter som studerer i utlandet i 5. semester oppfordres til å finne en bachelorgruppe før de reiser og bør kommunisere tett med gruppemedlemmene under forprosjektaktivitetene.

Studentene kan danne tverrfaglige grupper/prosjekter, men først etter å ha diskutert potensielle utfordringer og muligheter med emneansvarlig.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende:

Kunnskap

 • utforme en problemstilling
 • ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde helhetlig forståelse for metodisk arbeid, inkludert evnen til refleksjon og en systematisk/vitenskapelig vurdering
 • kunnskap om å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte
 • kunnskap om FNs bærekraftsmål, samt hvordan eget arbeid kan vurderes i lys av disse målene

Ferdigheter

 • utarbeide og formidle konkrete problemstilling innen fagområdet, under veiledning
 • identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen, under veiledning
 • gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
 • dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte
 • lage en presis avgrensning og beskrivelse av et større arbeid i samarbeid med andre
 • dokumentere et systematisk større arbeid som en rapport
 • lage en visuell/muntlig oppsummering av et større arbeid i samarbeid med andre

Generell kompetanse

Generell kompetanse er i følge Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT: "...å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.". Dette oppsummerer på en god måte hva studentene har vært gjennom i bachelorprosjektet.

 • gjennom å ha vist selvstendighet, ansvarlighet og samarbeidsevne gjennom å på egen hånd ha funnet/etablert en gruppe mennesker med sammenfallende interesser, utviklet, beskrevet, gjennomført, dokumentert og presentert dette prosjektet
 • gjennom å ha vist evne til refleksjon og kritisk tenkning gjennom å ha beskrevet prosjektets påvirkning på samfunnet rundt i lys av FNs bærekraftsmål og således bevissthet om problemformuleringen og arbeidets konsekvenser for oppdragsgiver, enkeltmennesker og samfunn

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger/Seminarer
 • Veiledninger

Obligatoriske aktiviteter

 1. obligatoriske innlevering: Opprette bachelorgruppe, finne oppdragsgiver, skrive kontrakt med oppdragsgiver, prosjektskisse, veileder-pitch
 2. obligatoriske innlevering: Formell prosjektbeskrivelse med arbeidstittel, prosjektplan, returnere signert kontrakt til oppdragsgiver
 3. obligatoriske aktivitet: seminar

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å levere bacheloroppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppe- og prosjektetablering
 • Prosjektskisse og plan
 • Seminar

Mer om vurdering

Karaktervurdering er basert på den endelige prosjektrapporten med vedlegg og en muntlig presentasjon. Studenten får en samlet karakter fra A til F.

 • Prosjektetarbeidet skal dokumenteres ved hjelp av relevante vitenskapelige metoder, diskutere hvilken innvirkning prosjektet har på mennesker og/eller samfunn og bruke FNs bærekraftsmål som grunnlag for denne diskusjonen.
 • Alle deltakerne i gruppen skal delta i en visuell/muntlig presentasjon av arbeidet, før semesteret avsluttes, foran et publikum av interne og eksterne sensorer m.fl.

Studentene forventes å bruke det kombinerte læringsutbyttet av sine tidligere emner i gjennomføringen av prosjektet.

Dersom bacheloroppgaven vurderes til ikke bestått eller karakter F, må studenten(e) levere ny besvarelse. Forbedring/omarbeiding er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme temaområde med samme empiri/datagrunnlag. En bacheloroppgave som er vurdert bestått, kan ikke leveres inn til ny vurdering, selv i omarbeidet form. Ved frivillig gjentak må det leveres en helt ny oppgave. Studenter som ønsker frivillig gjentak av bestått bacheloroppgave har ikke rett på undervisning/veiledning ifm med levering av ny oppgave.

Tas emnet på nytt må alle de obligatoriske aktivitetene også gjennomføres og leveres på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)

Forkunnskapskrav

Studenter må ha bestått minst 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår innen 01.09 det studieåret bacheloroppgaven skal utføres.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur:

 • Aage Rognsaa, Bacheloroppgaven, Universitetsforlaget 2015
 • Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen, Den gode oppgaven, Fagbokforlaget, 2013

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU