course-details-portlet

IDG3910 - Bacheloroppgave

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Faglig innhold:
Studentene velger selv forhåndsgodkjent problemstilling innen sitt fagområde.
Utvekslingsstudenter bør avklare gruppetilhørighet før de reiser på sitt utvekslingsopphold og kommunisere med resten av gruppa i forprosjektfasen om bachelorprosjektets innretning, metoder og mål før prosjektet godkjennes av fagmiljøet.

Læringsutbytte

Bachelorprosjektet avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold.
Etter gjennomført bachelorprosjekt har studenten tilegnet seg:

Kunnskaper:
ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde
helhetlig forståelse for metodisk arbeid, inkludert evnen til refleksjon og en systematisk/vitenskapelig vurdering
kunnskap om å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte

Ferdigheter:
...utarbeide og formidle konkrete problemstilling av samfunnsmessig interesse innen fagområdet, under veiledning
...identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen, under veiledning
...gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
...dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte

Generell kompetanse:
Innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen
Bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, oppdragsgiver og samfunn

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter:
- Prosjektarbeid i samarbeid med en oppdragsgiver. Gjennomføres i grupper på 2-3 studenter.
- Prosjekter på tvers av studieprogrammer er ønskelig, men må drøftes og godkjennes av begge emneansvarlige i god tid før emnet starter
- Obligatorisk veiledning


Obligatoriske aktiviteter:
I forkant av prosjektarbeidet skal gruppas medlemmer lage og levere inn:
- en eksternkontrakt med en oppdragsgiver som også er signert av prosjektets veileder.
- en prosjektskisse (denne er normalt ferdigstilt i løpet av høstens fordypningsemne. Justeringer kan gjøres før kontrakten med oppdragsgiver signeres )
- en prosjektplan som tydelig viser prosjektets aktiviteter, tidsbruk, milepeler og ansvarsfordeling. Planen bør også kort gjøre rede for prosjektets risikomomenter og -håndtering
- en gruppekontrakt der gruppas medlemmer uttrykker ambisjonsnivå, samarbeidsformer og hvordan eventuelle konfliktsituasjoner skal håndteres


Under prosjektarbeidet skal gruppas medlemmer:
- gjennomføre fire muntlige veiledningsmøter med et omfang på opp til 2 timer og med et intervall på minst 3 uker. Studentene må sende veilederen et skriftlig arbeid samt skriftlige spørsmål i rimelig tid før hvert veiledningsmøte


I slutten av projektarbeidet skal gruppas medlemmer:
- signere prosjektrapporten
- lage og signere en publiseringskontrakt med biblioteket med detaljer om publisering av prosjektrapporten og tilhørende arbeider
- utvikle og delta i en muntlig og visuell presentasjon der prosjektets arbeid legges fram

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav 10 stk

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

-Ved ikke bestått bacheloroppgave gis det anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.

Vurderingsformer:
-Avsluttende rapport

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

-Bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår innen 01.09 det studieåret bacheloroppgaven skal utføres.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur:

Aage Rognsaa, Bacheloroppgaven, Universitetsforlaget 2015
Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen, Den gode oppgaven, Fagbokforlaget, 2013

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU