course-details-portlet

IDG3750 - Sensorisk og berøringsvennlig interaksjonsdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuelt refleksjonsnotat 30/100
Grupperapport 70/100

Faglig innhold

I dette emnet fordyper studentene seg i et selvvalgt prosjekt, fortrinnsvis gruppevis.

I et selvvalgt eller selvutviklet problembaserte prosjekt skal studentene arbeide med en fysisk/taktil/sensorisk utfordring.

Oppdragsgiveren for prosjektet kan være intern eller ekstern, og prosjekter kan hentes fra miljøer innen pedagogikk, helse, formidling, kunst, sosialt arbeid eller andre.

Studentene skal, gjennom et selvvalgt designrammeverk og menneskesentrerte metoder de så langt har tilegnet seg i studieprogrammet, kartlegge og beskrive problemet, og deretter arbeide frem en eller flere forslag til løsninger som kan testes med vitenskapelige metoder.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål

Etter at kurset er gjennomført skal studenten ha kunnskap om:

 1. Det menneskelige sanseapparatet
 2. Mennesklige funksjonsvariasjoner og universell utforming
 3. Hvordan man dokumenterer et arbeid i form av en formell rapport
 4. Metoder for bearbeiding av uoversiktlige problemer

Ferdighetsmål

Etter gjennomført emne skal studentene:

 • Ha erfaring med å bryte ned et problem i et sett med arbeidsoppgaver
 • Kunne dokumentere et arbeid i form av en formell rapport
 • Ha evnen til å kartlegge et emnneskesentrert problem, og foreslå løsninger på dette problemet som er faglig forankret
 • Kunne utvikle skisser, datamodeller eller fysiske/taktile/sensoriske prototyper (inkludert enkel programmerbar elektronikk) for å konkretisere forslagene
 • Velge hensiktsmessige metoder for å teste forslagene sine til løsning

Generell kompetanse

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring definerer generell kompetanse slik:

"Med generell kompetanse forstås evnen til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng."

Etter et gjennomført emne, så skal studenten kunne:

 1. Samarbeide med andre mennesker om å løse et taktilt/sensorisk/fysisk problem
 2. Samarbeide med andre om å kartlegge et menneskesentrert problem, og velge hensiktsmessige rammeverk og metoder for å skisser/prototype løsningsforslag
 3. Utvise evne til kritisk refleksjon i valget av løsning på et tildelt/selvvalgt problem
 4. Være en aktiv og konstruktiv deltaker i et prosjekt og forholde seg til en tidsplan, arbeidsoppgaver og samarbeidspartnere
 5. Dokumentere et arbeid vitenskapelig arbeid i vitenskapelig rapportformat

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformene i emnet vil være forelesninger, gruppebaserte veiledninger, prosjektarbeid, lab/verkstedarbeid, og konseptutvikling og utprøvning med brukere.

Noe av arbeidet kan finne sted i oppdragsgivers lokaler hvis oppdragsgiver er ekstern.

Emnet er åpent for studenter som behersker engelsk muntlig og skriftlig. Undervisningsmateriell er på engelsk. Det legges opp til at arbeidet skal gjøres i selvvalgte grupper på 2-5 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektskisse

Mer om vurdering

Studentene har én obligatorisk gruppeoppgave tidlig i kurset. Oppgaven er en prosjektbeskrivelse og plan for gruppen og vil måtte leveres før prosjektet kan starte.

Karakteren settes basert på to leveranser:

 1. En gruppebasert rapport med referanser til kilder og en formell struktur (f.eks. IMRaD). Rapporten vil telle 70 % av karakteren
 2. Et refleksjonsnotat som bruker en formell struktur (f.eks. Gibbs Reflective Cycle). Notatet vil telle 30 % av karakteren

Studentene må ha levert både prosjektrapport og refleksjonsnotat for å få bestått i emnet.

Studenter med godkjent begrunnelse som ikke har levert og godkjent det individuelle refleksjonsnotatet, kan gjøre det senere og få emnet godkjent. Studenter som ønsker å forbedre karakteren i emnet må gjennomføre emnet på nytt og levere ny prosjektrapport og refleksjonsnotat.

Et gjentatt/forbedret individuelt refleksjonsnotat kan baseres på en tidligere prosjektrapport i emnet.

Dersom studenten har behov for å gjenta/forbedre grupperapporten, kreves det at studenten gjennomfører hele prosjektet på nytt, inkludert det individuelle refleksjonsnotatet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)

Forkunnskapskrav

Det kreves et bestått HMS-kurs i forkant av undervisningen før studenten kan bruke verkstedfascilitetene og dets maskiner.

Kursmateriell

Informasjon om lærebok/-materiell vil bli gjort kjent i forkant av at emnet starter.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Grupperapport 70/100

Utlevering
20.05.2024

Innlevering
03.06.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuelt refleksjonsnotat 30/100

Utlevering
20.05.2024

Innlevering
03.06.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU