course-details-portlet

IDG3014 - Emneoverbyggende prosjekt, mappe og avgangsutstilling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet inneholder to større designprosjekter: «Emneoverbyggende prosjekt» er et individuelt praktisk designprosjekt som viderefører eller supplerer temaer fra ett eller flere av studiets andre emner. Emneoverbyggende prosjekt kan for eksempel være i form av et personlig fordypningsprosjekt eller et prosjekt med en ekstern oppdragsgiver. «Portefølje og avgangsutstilling» er et omfattende praktisk designprosjekt hvor studentene får videreutvikle teknikker og ferdigheter innen grafisk design og prosjektledelse. Portefølje og avgangsutstilling bygger på kunnskap og ferdigheter studentene har tillegnet seg tidligere i studieløpet og er i stor grad studentdrevet. Studenten får ansvar - under veiledning av faglærer(e) - for å bygge sin egen presentasjonsmappe bestående av åtte selvvalgte designprosjekter fra tidligere emner i studieløpet. Porteføljen skal så produseres og framstilles for sensur (bokstavkarakter) og avgangsutstilling. I tillegg har klassen ansvar for prosjektledelse av produksjonen av porteføljene (som f.eks. trykking og innbinding eller digital publisering), samt organisering og markedsføring av avgangsutstillingen.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten har etter å ha gjennomført emnet (det vil si enda et emne med ett eller flere praktiske designprosjekter) sakte men sikkert utviklet seg som utforsker, konseptutvikler og formgiver. Studenten har også etablert et stadig bredere repertoar av løsningstyper og gjengse grafiske grep og kan dermed som designer håndtere en rekke typiske sjangrer innen papir- og skjermmediert kommunikasjon og interaksjon. Studenten har dermed et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe gode og kreative kommunikasjonsløsninger som yrkesaktiv designer. I tillegg er nødvendige tekniske og håndverksmessige ferdigheter for utvikling og implementering av designløsninger for papir og skjerm sakte men sikkert raffinert og internalisert.

Gjennom det emneoverbyggende prosjektet vil studenten måtte sette seg grundig inn i et gitt designrelevant tema og under veiledning lage sitt eget designbrief som så skal besvares. Studenten vil utvikle sin kunnskap om design som en profesjonell målretta aktivitet og vil utvikle sin kunnskap om egne interesser og ferdigheter innen grafisk design. Studenten har etter å ha gjennomført emnet sakte men sikkert utviklet seg som analytiker, konseptutvikler og formgiver, spesifikt innen fagområdet design av portefølje og presentasjon av egne arbeider. Studentene har gjennom emnet opparbeidet dypere innsikt i fagfeltet grafisk design for portefølje og egenpresentasjon.

Ferdigheter: Fordypningsarbeidet ansvarliggjør studenten i å definere og iverksette et større designarbeide under veiledning, og studenten har utviklet sine ferdigheter innen en selvvalgt sjanger og/eller tema. Studenten har utviklet sine ferdigheter i å planlegge og gjennomføre designprosesser fram til et ferdig resultat av høy kvalitet. Arbeidet med egen porteføljeu innebærer strukturering og design av store innholdsmengder i en omfattende portefølje (gjerne rundt 150 A3-sider), design for navigasjon og hierarki-bygging, sammenstilling av tekst og bilder/illustrasjoner, samt teknisk tilrettelegging for trykk med fargestyring, utskyting og klargjøring. I tillegg må studenten sette seg inn i, og velge, hva slags type innbinding porteføljen skal ha.

Generelle kunnskaper: Studenten må også ta ansvar, og anvende metoder, for prosjektstyring for å sikre framdrift og milepæler fram mot porteføljeproduksjon og avgangsutstilling, samt legge til rette for og gjennomføre markedsføring av utstillingen i samarbeide med, og under veiledning av, faglærere.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt prosjektarbeid, med ukentlig underveisveiledning (formativ-iterativ evaluering). Skisser, arbeidsprosess og resultat må dokumenteres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Designprosjekt

Mer om vurdering

Leveransen består av en egendesignet portefølje og fire plakater for utstilling.

Prosjektet er selvorganisert og studenten eier hele prosessen fra idé og konsept til ferdig trykket og innbundet portefølje.

Arbeidet veiledes i tre runder i løpet av semesterets første halvdel.

Ferdig portefølje og trykk-klare filer for plakat leveres mot slutten av mai.

Mappen vurderes som et selvstendig, helhetlig arbeid av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A - F). Følgende fire kriterier vektlegges: Brukskvalitet (den ergonomiske dimensjonen), idé og konsept (den semantiske dimensjonen), uttrykk (den estetiske dimensjonen), og håndverksmessig utførelse. Ved ikke bestått må emnet tas på nytt ved neste gangs ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet Bachelor i Grafisk Design.

Kursmateriell

STØTTELITTERATUR:

For emneoverbyggende prosjekt:

  • Lerdahl, Erik (2007). Slagkraft: håndbok i idéutvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  • Noble, Ian, og Russel Bestley (2007). Visual research: an introduction to methods in graphic design. 3rd ed. London: Bloomsbury.

For mappe og avgangsutstilling:

  • Earnest, Allison (2012). Lighting for product photography. Buffalo, NY: Amherst Media.
  • Fjørtoft, Magnar (2012). Digital fotografi i praksis. 5. utg. Tingvold: Abrakadabra forlag.
  • Hughes, Philip (2010). Exhibition design. London: Laurence King.
  • Rowe, Robert, Gary Will, og Harold Linton (2010). Graphic design portfolio strategies: for print and digital media. Foreword by Ellen Lupton. New Jersey: Prentice Hall.
  • The best of business card design. Beverly, Mass.: Rockport (bokserie, klassenummer 741.67).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT3014 5.0 HØST 2019
IMT3015 5.0 HØST 2019
IDG3015 7.5 HØST 2023
IDG3016 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU