course-details-portlet

IDG2671 - Webprosjekt

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 60/100 1 semestre ALLE
Rapport 40/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Introduksjon:

Så lenge det er praktisk mulig, vil prosjektoppgavene bli gitt av bedriftene som studiet samarbeider med eller av interne produkteiere.

Studenter, vil gjennom forskjellige møter med produkteieren,gå gjennom de forskjellige stadier eller faser i utviklingen av et nettprosjekt, fra konseptualiseringen av problemet og løsningen, til implementering og distribusjon i et produksjonsmiljø.emner

Tema:
Dette er et praktisk kurs som supplerer eller fortsetter fra den ordinære kursporteføljen i studiet, og dermed er mesteparten av bakgrunnskunnskapene introdusert i tidligere kurs. Studentene vil imidlertid måtte lære på egenhånd et av de mest populære JavaScript-rammene som er egnet for å løse problemet som produkteieren presenterer.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - kunnskap:

Målet er at studentene skal bli bedre webutviklere med praktisk erfaring i bransjen, samt typiske tilnærminger til nye og forventede fremtidige metoder og teknologier (inkludert webkomponenter) for utvikling av aktive nettløsninger.


Læringsutbytte - Ferdigheter:

Etter å ha fullført dette emnet, vil studentene kunne:

Bruke JavaScript-rammer som et verktøy for å løse komplekse problemer.

Kommunisere med relevante brukergrupper og kartlegge deres ønsker og behov.

Delta som et effektivt medlem av en selvorganisert prosjektgruppe som styrer sitt eget arbeid og jobber systematisk mot et felles mål.

Å planlegge og bidra effektivt til en iterativ design- og utviklingsprosess over tid.

Hjelp til å forhindre ineffektivitet, konflikter og ikke-produktiv gruppeatferd, og håndtere problemer på en konstruktiv måte.

Kommunisere med relevante brukergrupper og kartlegge deres ønsker og behov.

Bruk innsikt fra userstudies for å utforme et godt og tilpasset produkt.


Læringsutbytte - Generell kompetanse:

Etter endt kurs skal studentene kunne reflektere over fordeler og ulemper ved forskjellige arkitekturer og webteknologier.

De skal ha tilegnet seg en generell kompetanse på å
analysere behovene og konteksten til et problem

Konseptualisere en løsning som gir en detaljert beskrivelse av designet og den teknologiske bakgrunnen for å oppfylle behovene og begrensningene i prosjektet

Bruke front-end teknologier for å implementere en MVP

De vil de også kunne arbeide i et samarbeidsmiljø og være en del av et team som skal kunne formidle og kommunisere resultatene fra prosjektene sine

Læringsformer og aktiviteter

Møte produkteier, jobbe med prosjekter, akademisk veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 obligatoriske oppmøter
  • Muntlig presentasjon
  • Obligatorisk arb.krav - 2 dokumenter

Mer om vurdering

Obligatoriske leveranser:

Alt arbeid i kurset vil bli gjort i grupper. Alle gruppene har 2 obligatoriske innleveringer og 4 obligatoriske aktiviteter gjennom hele kurset:

Et dokument som oppsummerer den innledende diskusjonen i gruppen angående ambisjonsnivå, grupperegler samt en liste over medlemmene i gruppen

En kort oversikt som beskriver prosjektet og presenterer prototyper designet basert på innspillet fra produkteieren og forskningen gjort av gruppen

3 møter med produkteieren + 1 muntlig presentasjon som avslører sluttprosjektet foran produkteieren og klassen


Prosjekter blir karaktersatt på grunnlag av en grupperepport (40%) og et individuelt refleksjonsnotat(60%)

Rapporten skal ha to deler. En del som presenterer og diskuterer prosjektet og utviklingsarbeidet (inkludert en lenke til et git-arkiv som inneholder koden), og en del som presenterer og diskuterer gruppeprosessen (teamarbeid).

Ingen kontinuasjonseksamen. I tilfelle strykkarakter, må studenten (e) ta emnet igjen neste gang emnet holdes.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

IDG1292 Webkoding
IDG 1011 Front-end webutvikling

Kursmateriell

Pensum vil bli opplyst om ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Rapport 40/100 ALLE

Innlevering 11.06.2021

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 60/100 ALLE

Innlevering 11.06.2021

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU