course-details-portlet

IDG2312 - Typografihistorie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Essay og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 55/100 3 timer E
Essay 45/100 A

Faglig innhold

Emnet går inn på skrifthistorie i et teknologisk og samfunnsmessig perspektiv, med spesiell vekt på den klassiske romerske skrifttradisjonen.

Skrift- og typografihistorie i et teknologisk og samfunnsmessig perspektiv, med spesiell vekt på nyvinninger og utviklingstrekk innen skriftdesign og typografi på 1800-tallet.

Moderne grafisk design i et teknologisk og samfunnsmessig perspektiv, med spesiell vekt på mellomkrigstidens «nye typografi» og sentrale utviklingstrekk i etterkrigstidens grafiske design.

Læringsutbytte

Studenten kan redegjøre for sentrale utviklingslinjer og problemstillinger innen skrift- og typografihistorien og moderne grafisk design. Studenten kan demonstrere en mer utførlig kunnskap om et begrenset antall temaer innen emneområdet. Studenten vil gjennom prosessorientert essayskriving basert på formativ underveisevaluering (i dette emnet som i en rekke andre emner i studieprogrammet), på inkrementelt vis ha forbedret sine analytiske ferdigheter, sin evne til kritisk refleksjon, sin skriftlige formuleringsevne, sin evne til lokalisering, innhenting og syntetisering av informasjon, sin evne til kildekritikk, sin evne til etterrettelig referanse- og siteringspraksis, og sine ferdigheter i redaksjonell behandling av tekst.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner av tidstypiske og til dels ikoniske historiske trykksaker (som studentene også får håndtere), filmfremvisning, skriving av to essay med formativ underveisveiledning, seminarpresentasjon (én per student) med seminarseddel, selvstudium, kollokvier, eksamen. Samt en ikke-obligatorisk studietur («Den klassiske skrifttradisjonen i Roma»). Deltakende studenter må selv betale en andel av studieturens kostnad. Studenter som ikke deltar på studieturen tilbys et faglig tilfredstillende alternativ.

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminar med presentasjon

Mer om vurdering

Seminarpresentasjonen (inkludert seminarseddelen) må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Endelig summativ karaktervurdering av essayene finner sted samtidig som eksamen sensureres ved avslutningen av semesteret. Begge deler, essayene og eksamenen, må være bestått for å bestå emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogrammet Bachelor i grafisk design (BMED)

Kursmateriell

  • Den klassiske skrifttradisjonen i Roma. Kompendium digitalt framstilt av NTNU Universitetsbiblioteket (tilgjengelig via Blackboard).
  • Eskilson, Stephen J. 2019. Graphic design: a history. 3. utg. (eller nyere). London: Laurence King.
  • Typografihistorie. Kompendium digitalt framstilt av NTNU Universitetsbiblioteket (tilgjengelig via Blackboard).

Støttelitteratur:

  • Ytterligere forslag til støttelitteratur angis i et eget kurshefte, tilgjengelig i Blackboard ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT2312 10.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Arkitektur- og designhistorie
  • Design
  • Humanistiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Essay og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Essay 45/100 A

Utlevering
14.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 55/100 E 15.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 27
Sommer UTS Essay 45/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 55/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU