course-details-portlet

IDATA2304 - Datakommunikasjon og nettverksprogrammering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 60/100
Skriftlig skoleeksamen 40/100 3 timer E

Faglig innhold

Datanettverker:

 • Begreper, prinsipper og standarder med vekt på moderne Internett teknologi.
 • Protokoller og lagdelte modeller for kommunikasjon
 • Viktigste Internet-protokoller og komponenter:
  • Applikasjonslag: Web og HTTP, DNS
  • Transport lag: TCP, UDP
  • Nettverkslag: IP, ICMP, routing, DHCP, NAT
  • Data link og fysisk lag: Ethernet, MAC protokoller, ARP, switching
  • Sikkerhet i datanettverk

Nettverksprogrammering:

 • Socket API
 • Distribuerte nett-tjenester

Studenter skal også øve på konsepter fra tidligere emner:

 • Versjonskontroll (GIT)
 • Agile metoder for prosjektsamarbeid i grupper

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Forstå de viktigste prinsippene for hvordan datakommunikasjon fungerer
 • Forstå en protokoll og kunne se den i en total kommunikasjonssammenheng
 • Ha kunnskap om enkel nettverksprogrammering (sockets) og distribuerte nett-tjenester

Ferdigheter. Kandidaten kan:

 • Gjøre rede for de viktigste standardene innen datakommunikasjon
 • Vurdere ulike nettverksløsninger
 • Kunne implementere et enkelt objektorientert distribuert system
 • Forklare de viktigste sikkerhetsmekanismene innen datakommunikasjon
 • Bruke pakkesniffere for å fange og analysere datatrafikk
 • Utvikle distribuerte programsystemer basert på reelle problemstillinger, innenfor oppsatte rammer med et potensiale for kommersiell bruk

Kompetanse:

 • Gjøre rede for den historiske utviklingen fagområdet datakommunikasjon
 • Kan se betydningen av åpne standarder og protokoller for bærekraftige datakommunikasjonsløsninger

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: forelesninger, datalaboratorium og prosjektarbeid med veiledning.

Undervisningen foregår helt eller delvis på engelsk.

Obligatoriske arbeidskrav: alle øvinger må være innlevert i tide og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

1) Alle obligatoriske øvinger må være må være godkjent for å få tilgang til eksamen.

2) Emnet inkluderer obligatorisk prosjektarbeid i grupper som skal gå i dybden på et utvalgt område innen datakommunikasjon som for eksempel nettverksprogrammering, IoT eller en gitt kommunikasjonsstandard/protokoll.

3) Prosjektgrupper må skrive arbeidskontrakt som definerer samarbeid for gruppemedlemmer og regler for etisk og ansvarlig arbeid. Sluttrapporten må inkludere arbeidslogg som viser hver enkeltes innsats i prosjekter over semesteret. Sluttkarakter kan være forskjellig for medlemmer av gruppen, basert på dokumentert arbeidsinnsats.

4) Endelig karakter er basert på to delvurderinger som begge må bestås:

 • Prosjektrapport som skal være et gruppearbeid og teller 60%.
 • Skriftlig individuell digital eksamen som teller 40%.

5) Sluttvurdering angis med bokstavkarakter (A-F).

6) Prosjektarbeidet består av arbeid som utføres og dokumenteres gjennom digitale innleveringer gjennom semesteret. Både individuelt arbeid og gruppearbeid kan forekomme. Arbeidet er utformet for å bidra til at studentene oppnår de ønskede læringsmål i emnet, og det gis tilbakemeldinger underveis.

7) Ved gjentak av bestått sluttvurdering må hele emnet tas om igjen.

8) Ved stryk i emnet kan enkeltelementer som ikke er bestått tas om igjen.

9) Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Data - Ingeniørfag (BIDATA)

Kursmateriell

Kurose, Ross: Computer Networking - A Top-Down Approach 8th Global edition (7th eller 6th edition er OK), Pearson (2021), ISBN: 9781292405469

eller

Hallsteinsen, Klefstad, Skundberg: Innføring i datakommunikasjon, 2. utgave. Gyldendal (2015), ISBN: 9788205384149

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELET2001 7.5 HØST 2021
IELEA2001 7.5 HØST 2021
AIS2103 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Telekommunikasjon
 • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Informasjonsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 E 01.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G132 Gnisten/Fagskolen 50
C226 Ankeret/Hovedbygget 4
G325 Gnisten/Fagskolen 1
Høst ORD Prosjektoppgave 60/100

Utlevering
05.12.2023

Innlevering
11.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU