course-details-portlet

IØ6550 - Bærekraftig bedriftsøkonomi og forretningsanalyse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 20/100 ALLE
Hjemmeeksamen 80/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet er beregnet på beslutningstakere og brukere av økonomisk informasjon. Det tar opp temaer som:
• Bedriftsøkonomisk analyse og modellering – teori
• Analysemodeller og -metoder for praktisk bruk
• Lovverk vedrørende samfunnsrapportering (regnskapsloven)
• Viktige standarder som «Global Reporting Initiative» (GRI) krav i miljøstyringssystemer som EMAS og ISO 14001 samt annet relevant regelverk
• Beregning og kvantifisering av miljø og samfunnskonsekvenser, inklusive vurderinger i et livsløpsperspektiv (organisatorisk LCA)
• Bruk av rapportering inn i miljøstyring og bruk i strategisk arbeid og virksomhetsstyring

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal ha:
- Dyptgående innsikt i bedriftsøkonomisk sanalyse og modellering
- God kjennskap til hvilke modeller som brukes i ulike beslutningssammenhenger og hvilke kriterier som gjelder for å velge ulike modeller
- Kjenne til og kunne vurderer miljø- og samfunnskonsekvenser av bedriftens virksomhet i et livsløpsperspektiv
- Forstå grunnlaget for "trippel bunnlinje"-tenking og konsekvensene for strategiske vurderinger av virksomheten

Ferdigheter:
Studenten skal være i stand til å:
- Vurdere og velge ut egnede analysemodeller
- Gjennomføre egne bedriftsøkonomiske analyser gjennom å skille mellom relevant og irrelevant informasjon
- Reflektere over og evaluere analyser utført av andre

Generell kompetanse:
Student kan:
- Kritisk vurdere forutsetningene økonomiske analyser bygger på

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er seminarbasert med to seminarer på henholdsvis tre og to dager. På seminarene vil det bli benytttet forelesninger, diskusjoner og case. Mellom seminarene vil studentene jobbe med en øving. I tilleg blir det arrangert nettmøter med faglærer og/eller studentassistenter for spørsmål og for erfaringsutveksling mellom studentene. Deltakelse på seminarene er obligatorisk.

Mer om vurdering

Evalueringen i emnet er basert på to elementer. En tellende øving som utgjør 20% vil dekke bærekraftsdelen av emnet, mens en hjemmeeksamen på 80% vil dekke bedriftsøkonomi-delen. Hjemmeeksamen skal leveres på Inspera (digitalt eksamenssystem). De to elementene slås sammen og gir grunnlaget for den endelige karakteren, som gis som bokstavkarakterer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Kursmateriell

Annonseres ved kursstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 80/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 20/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 80/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 20/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU