course-details-portlet

IØ6320 - Resiliens og sikkerhet i samfunn og komplekse systemer

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Endringer i samfunn og organisasjoner bidrar til at etablerte perspektiver for utforming og styring av komplekse sosiotekniske systemer har klare begrensninger. Resiliens er et forsknings- og praksisperspektiv som omhandler hvordan organisasjoner og samfunn kan fungere sikkert både under forventede og uventede betingelser.
Med økt kompleksitet, gjensidige avhengigheter på tvers av kritiske infrastrukturer og usikkerhet knyttet til fremveksten av omfattende teknologiske innovasjoner, klimaendringer og endringer i geopolitiske strukturer, vil resiliens bli stadig viktigere for organisasjoner og samfunn. Resiliens er et tverrfaglig perspektiv som integrerer samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige fag.

Læringsutbytte

Studentene skal bli kjent med terminologi og sentrale temaer relatert til kompleksitet, sikkerhet og resiliens. Dette inkluderer kvalitative og kvantitative metoder for å forstå og beskrive resiliens og mestring av kompleksitet. Kunnskapen og utvalgte temaer vil anvendes i case-studier.

Å gi studentene en bred forståelse av kompleksitet, sikkerhet og resiliens i sosiotekniske systemer i ulike kontekster. I løpet av kurset vil det bli gitt eksempler på hvordan resiliens kan implementeres i praksis innen helsevesen, luftfart, maritim sektor, bygg og anlegg, kritiske infrastrukturer og i lokalsamfunn og samfunnet generelt.

Læringsformer og aktiviteter

Emnent gjennomføres med samlinger (2 x 2 dager) med forelesninger og diskusjoner. Øvingsoppgaven er en "foroppgave" til den endelige prosjektoppgaven og skal leveres før andre samling. Arbeidet gjøres individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent prosjektoppgave/"foroppgave"

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, ved IØT (TKSEVU)
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Jfr opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU