course-details-portlet

IØ6018 - Markedsføring og internasjonalisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Modul: Spesialisering i strategi og forretningsutvikling.

Internasjonalisering er en av de sterkeste trendene i norsk industri de siste par tiår, og det har ført til store endringer i norsk næringsliv og hvordan bedrifter leder sine aktiviteter. Dette kurset gir en introduksjon til en rekke utfordringer som norske selskaper møter i internasjonale markeder, og man lærer hvordan de kan løses på en god måte.

Kurset starter med en introduksjon til markedsføring og markedsføringens viktigste konsepter, og vi ser hvordan suksessfylte internasjonale bedrifter bygger på disse når de utformer sine internasjonale markedsstrategier. Videre bruker vi dette som et utgangspunkt for å diskutere trender innen internasjonal markedsføring og handel. Kurset har spesiell fokus på noen viktige trender som har spesiell interesse for ledere i norske bedrifter. Vi diskuterer moderne perspektiver på internasjonalisering av foretak, og hvordan disse bryter med tradisjonell tankegang.

Den andre delen av kurset omhandler internasjonal ledelse og utgjør den implementerende og praktiske delen av de internasjonale markedsstrategiene vi har diskutert over. I denne delen av kurset vil vi gå gjennom verktøy for valg av markeder og styring av internasjonale markedskanaler. Vi vil også bruke mye tid på å se på hvordan en kan skape god organisasjonskultur for å støtte opp under organisasjonens internasjonale strategi og gi lønnsomhet.

Øvingsopplegget, som er en viktig del av gjennomføringen av kurset, legger opp til refleksjoner rundt internasjonaliseringsprosessen til teknologi- og kunnskapsbaserte bedrifter. I tillegg er det øvinger som omhandler praktiske og kulturelle utfordringer ved etablering i nye markeder. Det legges til rette for at kandidatene skal kunne bruke egen bedrift som utgangspunkt for semesteroppgaven i kurset.

Temaer:

- Grunnleggende konsepter for markedsføring.
- Markedsføring av høyteknologi – Crossing the Chasm.
- Moderne trender innen internasjonal handel og implikasjoner for norsk næringsliv.
- Kulturforskjeller og implikasjoner for ledelse.
- Teorier og modeller for internasjonalisering av foretak.
- Born Globals – eller internasjonale oppstartsbedrifter.
- Internasjonal markedsføring.
- Industriell markedsføring og inngangsstrategier i nye markeder.
- Ledelse av internasjonale aktiviteter.
- Hvordan skape god organisasjonskultur i internasjonale organisasjoner.
- Verdiledelse i multinasjonale selskaper.

Læringsutbytte

Kurset relaterer seg til programmet og spesialiseringens læringsmål ved å gi kandidaten en bred innsikt i viktige trender i den moderne økonomien og hvilke innvirkninger dette har på markedsstrategier og ledelse i internasjonale selskaper.

Kunnskap:

Studenten har innsikt i de viktigste faglige utfordringer, verktøy og modeller som brukes i markedsføring og internasjonal handel.

Ferdigheter:

Studenten kan anvende disse i reelle case og kunne se de samfunnsmessige konsekvensene av virksomheten i et større perspektiv.

Generell kompetanse:

Studenten kan lede markedsutviklingsprosesser i privat eller offentlig virksomhet, og internasjonale aktiviteter.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres som integrerte samlinger og øvinger (to + to dager). Øvingene er basert på diskusjonscase, og det er en semesteroppgave hvor en kan bruke sin egen arbeidsplass som eksempel. I undervisningen legges det stor vekt på praktisk forståelse og anvendelse. På samlingene vil det være teorigjennomgang/forelesninger og case som kursdeltakerne gjennomfører i samarbeid. Mellom samlingene er det selvstudier med lesepensum og arbeid med semesteroppgaven. Det tilbys veiledning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Forretningsvirksomhet i global sammenheng
  • Industriell økonomi og teknologiledelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 04.12.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 11:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU