course-details-portlet

HVUT8029 - Organisering og samordning av tjenestetilbudene til barn og ungdom

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

-lovgivning, organisering, forvaltning og samordning av kommunale, regionale, fylkeskommunale og statlige tiltak for barn og ungdom som opplever psykososiale vansker og rusproblemer
- tverrfaglig og tverretatlig samarbeid - om samarbeid og ansvarsdeling, både mellom tjenester og nivåer
- samarbeidskunnskap - om ulike faggruppers kunnskaper og ansvarsområder.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

-tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

-barnets beste - historiekritiske beskrivelser av utviklingen tjenester og fritidstilbudet til barn og unge menneskerettigheter,

-barnekonvensjonen og andre konvensjoner særlig med henblikk på barns rettigheter

- nasjonale lover av relevans for barns oppvekst,

- lov om barn og foreldre, lov om vergemål for myndige, barnehageloven, opplæringsloven, lov om barneverntjenester, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, lov om spesialisthelsetjenesten, lov om psykisk helsevern, lov om pasient- og brukerrettigheter, lov om helsepersonell, forvaltningsloven med forskrifter

- regjeringens strategiplan for barns- og unges psykiske helse

- frivillige, selvhjelps- og brukerstyrte tjenester

Ferdigheter:

Studenten

-kan redegjøre for sentral lovgivning som regulerer ansvaret for barns oppvekst og utvikling

-kan redegjøre for barnets med- og selvbestemmelsesrett i personlige forhold

-kan redegjøre for organiseringen av hjelpeapparatet og for forvaltningen av de ulike tjenester

-kan redegjøre for foreldres ansvar for barnets oppvekst og utvikling og for samarbeid mellom foreldre og hjelpeapparatet for å sikre barns rettigheter.

-kan redegjøre for taushetsplikt og anvendelsen av den som ramme for tverretatlig samarbeidGenerell kompetanse:

- Organisering av tjenestetilbudene til barn og ungdom

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykososialt arbeid med barn og unge (HSVPABU)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad (eller tilsvarende) innenfor et relevant fagområde. Direkte arbeid med barn og unge i minst halv stilling.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2019

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin, helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 25.11.2019

Innlevering 02.12.2019

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 08.06.2020

Innlevering 15.06.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU