course-details-portlet

HVUT8028 - Psykisk helse hos barn og unge

Om emnet

Faglig innhold

Dette emne gir kunnskap om psykisk helse hos barn og unge, og viktige forutsetninger for å videreutvikle og bedre barn og ungdoms evner til å mestre livskriser og psykososiale belastninger. Det gir oversikt over vanlige plager og lidelser hos barn, ungdom og unge voksne.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

-perspektiver på barndom, ungdom og deres oppvekstsvilkår, utviklingshistorie og identitetsdannelse

-barn og ungdoms psykiske helse og forhold som fremmer god psykisk helse og risikofaktorer for utvikling av psykososiale problemer

-økonomi og levekår blant barn og unge og sosiale marginaliseringsprosesser, fattigdom og sosial ulikhet når det gjelder helse

-barn av psykisk syke foreldre, barn som lever i familier med vold og rusproblemer, vanskjøtsel, mishandling og seksuelle overgrep, krigsopplevelser og traume

-klassifikasjon og psykiatrisk diagnostikk av barn og ungdom - bruksområder, utfordringer og fagetiske dilemmaer

-kunnskap om sjeldne funksjonshemninger og psykisk helseFerdigheter:

-kan redegjøre for perspektiver på barndom og ungdoms oppvekstsvilkår, utviklingshistorie og identitetshistorie

-kan redegjøre for barn og unges psykiske helse og forhold som fremmer god psykisk helse og risikofaktorer for utvikling av psykososiale problemer

-kan redegjøre for økonomi og levekår blant barn og unge og sosiale marginaliseringsprosesser, fattigdom og sosial ulikhet når det gjelder helse

-kan redegjøre for barn av psykisk syke foreldre, barn som lever i familier med vold og rusproblemer, vanskjøtsel, mishandling og seksuelle overgrep, krigsopplevelser og traumer

-kan redegjøre for klassifikasjon og psykiatrisk diagnostikk av barn og ungdom - bruksområder, utfordringer og fagetiske dilemmaer

-kan redegjøre for sjeldne funksjonshemninger og psykisk helseGenerell kompetanse:

-kan identifisere forhold ved samfunnet som påvirker utviklinga av psykososiale vansker og belastninger

-kan identifisere faktorer som påvirker familiers og gruppers psykiske helse

-kan utvikle og implementere tiltak og prosjekt av tverrfaglig karakter som kan bedre barn og unge og familiers psykososiale fungering

-kan vurdere tverrfaglige utviklingsprosjekters muligheter og begrensninger når det gjelder bedring av psykososiale vansker og belastninger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav
  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykososialt arbeid med barn og unge (HSVPABU)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad (eller tilsvarende) innenfor et relevant fagområde. Direkte arbeid med barn og unge i minst halv stilling.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin, helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU