course-details-portlet

HIST3050 - Masteroppgave i historie - femårig lektorutdanning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med muntlig justerende prøve
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med muntlig justerende prøve 100/100

Faglig innhold

Oppgavetema for mastergradsoppgaven velges i samråd med veileder. Masteroppgaven er en avgrenset vitenskapelig undersøkelse eller analyse utført på en selvstendig måte under veiledning. I henhold til den nasjonale rammeplanen for lektorutdanning skal oppgaven være profesjonsrelevant. Noen av oppgavene vil ha et historiedidaktisk perspektiv, i andre oppgaver må profesjonsrelevansen komme frem på andre måter (forord, innledning, konklusjon). Oppgaven skal normalt ha et omfang på ca 15.000-22.000 ord (bibliografi og vedlegg ikke medregnet).

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten

  • har solid kompetanse innen sitt forskningsfelt
  • har en bred realhistorisk kunnskapsbase og dybdekunnskaper på utvalgte felter
  • har innsikt i fagtradisjoner og teoretiske perspektiver

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan håndtere store informasjonsmengder og kritisk analysere en sak fra flere sider
  • kan utvikle faglige ideer og problemstillinger, gi råd og foreta faglige evalueringer
  • har god forståelse for historisk metode som analytisk verktøy

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning. Karakteren på masteroppgaven kan justeres etter muntlig eksaminasjon (20-45 min.). Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF

Mer om vurdering

Endelig sluttkarakter kan bli justert etter avsluttende muntlig eksamen.

Ved stryk på masteroppgaven kan du søke instituttet om å få levere masteroppgaven på nytt én gang. For å levere masteroppgaven på nytt må oppgaven være helt ny eller så omarbeidet at den kan betraktes som en ny oppgave.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til femårig integrert lektorprogram med master i historie, samt avlagt minimum HIST1300, HIST1500, HIST1505/HIST2535 og HIST2045/HIST2055 (eller tilsvarende).

Kursmateriell

Relevant informasjon om metode og forskningsdesign blir gjort tilgjengelig på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST3051 30.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med muntlig justerende prøve

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave med muntlig justerende prøve 100/100

Utlevering
08.11.2023

Innlevering
15.11.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave med muntlig justerende prøve 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU