course-details-portlet

HIST2012 - Politikk, samfunn og kultur i Europa etter 1945

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Europa har gjennomgått store endringer etter andre verdenskrig. Krigen og Holocaust, flere av tiårene av den kalde krigen som delte Europa, den kulturelle innflytelse fra Amerika etter 1945 og utviklingen av det europeiske samarbeidet i Vest-Europa, i tillegg til forsøkene på "sovjetisering" ved å bygge en radikalt ny politisk, sosioøkonomisk og kulturell orden (kommunisme) i Russland og Øst-Sentral-Europa, påvirket og formet samfunn på hele kontinentet.

Emnet gir en god oversikt over politisk, sosial, økonomisk og kulturell utvikling i Europa fra 1945 og frem til i dag. Studentene vil bli kjent med viktige debatter og ulike teoretiske og metodiske tilnærminger.

Temaer som kan bli tilbudt er:

 • Amerikanisering av Europa? Hvordan Europa reagerte, omfavnet og avviste USAs kulturelle og sosiale innflytelse
 • Øst-sentral europeisk politikk, kultur og samfunn i post-1945-perioden
 • Å krysse grenser: flyktninger, "gjestearbeidere" og innvandrere i Europa fra 1945 til i dag
 • Arven fra den andre verden: minne, minnemarkering og forsoning i Europa
 • Protester og revolusjoner: borgerrettighets- og sosiale bevegelser i Øst- og Vest-Europa i 1960 og 1970 tallet
 • Statsborgerskap i Europa i den kalde krigs øst og vest
 • Turisme: de økonomiske, kulturelle og sosiale betydninger og virkningen av turisme i Europa
 • Den "Entangled (Transsystemic) History" av Europas øst og vest i den kalde krigen

Temaer som tilbys innenfor emnet vil variere fra studieår til studieår avhengig av hvilke lærerressurser instituttet rår over. De aktuelle temaene vil vanligvis være utformet ut fra de aktuelle faglærernes forskningsinteresser. Informasjon om tema for studieåret finnes under studier på nettsiden til ansvarlig institutt.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende læringsutbytte fra emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten har

 • inngående kunnskap om de spesifikke tema kurset behandler
 • innsikt i viktige faglige debatter i det spesifikke feltet kurset fokuserer på
 • solid kjennskap til ulike teoretiske/metodologiske perspektiver og tilnærminger på feltet

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • analysere og diskutere sentrale utviklingstrekk i Europa etter 1945 og knytte disse til en bredere global utvikling
 • reflektere skriftlig/muntlig over sentrale problemstillinger og debatter
 • anvende empirisk kunnskap og teoretiske perspektiver og metoder i selvstendig analyse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger eller/og seminar. Skriftlig øvingsoppgave. Obligatoriske aktiviteter: Godkjent semesteroppgave (retningslinjer om form, omfang, arbeidsmåter og krav til deltakelse vil bli spesifisert før hvert semester).

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Skoleeksamen

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensumliste/kompendium og annet materiale vil bli lagt ut på Blackboard senest ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2915 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Historie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU