course-details-portlet

HIST2006 - Kultur- og sosialhistorie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

Fagleg innhald: Emnet skal gje fordjuping i utvalde tema frå kultur- og sosialhistoria. Feltet er stort og mangfaldig. Det kan handle om mellom anna arbeid og daglegliv; tenke- og levemåtar; identitetar, fellesskap, makt og konfliktar; sosiale grupper og miljø; kjønn, klasse og etnisitet; og kultur i ulike former og sosiale samanhengar. Tema kan hentast frå ulike periodar (frå eldre til nyare tid), og frå ulike land. Kva for tema og periodar det vert fokusert på, vil variere frå år til år etter kva lærarressursar instituttet rår over. Dei aktuelle tema vil til vanleg vere utforma ut frå dei aktuelle faglærarane sine forskingsinteresser. Emnet skal også gje innføring i teoretiske og metodiske spørsmål knytt til dei tema som vert tekne opp. Informasjon om tema for studieåret finnast under studium på nettsida til ansvarleg institutt.

Læringsutbytte

Ein kandidat som har bestått emnet, vil forventast å ha følgjande læringsutbytte frå emnet:

Kunnskapar

  • oversikt over viktige utviklingstrekk innanfor det/dei tema emnet handlar om
  • kjennskap til ulike arbeidsmåtar og retningar i historieskrivinga på feltet

Ferdigheiter

  • resonnere, argumentere og orientere omkring det/dei tema som emnet handlar om
  • diskutere kva plass kultur- og sosialhistorie har hatt og bør ha som felt å forske og undervise om
  • reflektere skriftleg/munnleg over korleis ulike kjeldetypar, teoriar og metodar kan brukast til å opparbeide kunnskap på feltet

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktivitetar: Førelesingar og/eller seminar. Øvingsoppgåve og/eller seminarinnlegg. Godkjent semesteroppgåve og seminarinnlegg (retningsliner om form, omfang, arbeidsmåtar og krav til deltaking vil bli spesifisert før kvart semester). Vurderingsmelding krev godkjent undervisningsmelding same semester. Obligatorisk aktivitet frå tidlegare semester kan godkjennast av instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Heimeeksamen

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Blir oppgitt seinast ved semesterstart, sjå pensumliste og anna materiale som da vil bli lagt ut på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2305 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
05.12.2023

Innlevering
08.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU