HFYS3002 - Folkehelsearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen Bestått/Ikke bestått
Muntlig eksamen 1/1 60 minutter Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Folkehelsearbeid gir en fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, på ulike arenaer og i samspill med ulike aktører. Det er fokus på strategier som setter folk i stand til å ta ansvar for egen helse, utvikler bevegelsesglede og motivasjon til å ta positive helsevalg. Studenten tilegner seg kunnskaper innen; kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning, stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, helse- og behandlingsfilosofi og faghistorie, helsefremmende og forebyggende arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten kan:

 • forklare sentrale teoretiske perspektiver og modeller og deres anvendelse knyttet til folkehelsearbeid
 • analysere sosiale og fysiske helsedeterminanter sin betydning for menneskets helse og livskvalitet i et livsløpsperspektiv
 • drøfte helsefremmende strategier og virkemidler som setter mennesker i stand til å ta ansvar for egen helse, utvikle mestring og motivasjon til å ta positive helsevalg
 • diskutere betydningen av fysisk aktivitet og sosial deltagelse i folkehelsearbeidet
 • gjøre rede for forvaltningsnivåer, aktører og prosesser samt sentrale lover, forskrifter og avtaler knyttet til folkehelsearbeid

 

Ferdighet

Studenten kan:

 • benytte relevante metoder for å identifisere, kartlegge og vurdere risikoskapende faktorer, og iverksette tiltak for å fjerne/redusere disse
 • kan utforske, begrunne og analysere faglige problemstillinger på en reflektert og systematisk måte.

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • etter faglig begrunnelse beslutte om strategier og virkemidler i folkehelsearbeidet som kan bidra til å fremme helse og trivsel og reduserefaktorer som har negativ innvirkning på individ-, gruppe- og samfunnsnivå
 • vise forståelse for egen faglig kompetanse/rolle på ulike arenaer og i samspill med ulike aktører i folkehelsearbeidet

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger, veiledning, tilrettelagt arbeid, seminar
 • Praksis i bedriftshelsetjeneste
 • Prosjektarbeid og utarbeidelse av rapport.

Obligatoriske aktiviteter

 • Seminar om folkehelserapport
 • Seminar om bedriftshelsetjeneste
 • Feltarbeid i bedrift
 • Grupperapport om bedriftshelsetjeneste

Mer om vurdering

Eksamen

Eksamen består av:

 1. Folkehelserapport. Gruppeeksamen (hjemmeeksamen) som vurderes til bestått/ikke bestått.
 2. Gruppevis muntlig eksamen på inntil 60 minutter som vurderes til bokstavkarakterer.

 

Hjemmeeksamen må være vurdert til bestått for at gruppa kan fremstille seg til muntlig eksamen. Samlet vurdering gis i bokstavkarakterer.

 

Bakgrunn for muntlig eksamen baseres på gruppas:

 • Rapport fra praksis i bedriftshelsetjenesten
 • Rapport fra folkehelseprosjektene
 • Pensum

 

Utsatt eksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultat "ikke-bestått".

 

Arbeidskrav

Emnet har følgende arbeidskrav:

 • Grupperapport om bedriftshelsetjenesten

 

I tillegg er det obligatorisk tilstedeværelse på følgende:

 • Feltarbeidet i bedrift. Ved gyldig fravær vil det bli satt opp ny dato for gjennomføring av arbeidskrav.
 • Seminardag om bedriftshelsetjenesten. Ved gyldig fravær vil det bli gitt skriftlig arbeidskrav.
 • Seminardag i forbindelse med folkehelserapport. Ved gyldig fravær vil det bli satt opp ny dato for gjennomføring av arbeidskrav.

Ved ikke oppfylte kriterier for gyldig fravær nektes studenten å fremstille seg til eksamen.

 

Studenten må ha deltatt aktivt i gruppearbeidet i henhold til gruppekontrakt som gruppa har utarbeidet. Sammen med rapportene skal det leveres en erklæring hvor alle gruppemedlemmene bekrefter sin deltagelse i gruppearbeidet og utarbeidelse av rapporten(e). Bare de som faktisk har bidratt i gruppearbeidet og prosessen med utarbeidelse av rapporten skal være oppført som forfattere.

 

Endelige frister for gjennomføring av arbeidskrav vil bli kunngjort på blackboard ved oppstart av emnet.

 

Godkjent arbeidskrav er ikke nødvendig å gjennomføre på nytt ved utsatt eksamen eller forbedring av karakter ved neste ordinære eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Fullført andre studieår, dvs. at emnene HFYS2001, HFYS2002, HFYS201P, HFYS202P og HFYS2004 må være bestått før kandidaten kan avlegge eksamen i emnet.

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim

Kursmateriell

Pensumlitteratur publiseres på blackboard ved emneoppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3GFT42 10.0 01.08.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen

Utlevering
16.05.2018

Innlevering
28.05.2018

Vår ORD Muntlig eksamen** 1/1
Sommer UTS Hjemmeeksamen

Innlevering
01.08.2018

Sommer UTS Muntlig eksamen 1/1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** Avvikles 04.06.18-05.06.18
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.