HFYS2002 - Samhandling og relasjon i fysioterapi II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Fokuset i dette emnet er den gjensidige påvirkningen som til enhver tid finner sted mellom individ, miljø og samfunn. Studentene skal få kunnskap og forståelse for de samhandlende, relasjonelle og samfunnsmessige sidene ved yrkesutøvelsen. Sentrale temaer innen emnet er; psykologi og pedagogikk, stats- og kommunalkunnskap, etikk, personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse, samt helsefremmende og forebyggende arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten kan:

 • anvende psykologisk og pedagogisk teori for å kunne forstå og forklare samfunnsmessige, personlige og følelsesmessige aspekter ved sykdom og funksjonsvansker
 • vise innsikt i og forståelse for hvordan samfunnsmessige, personlige og følelsesmessige aspekter ved sykdom og funksjonsvansker innvirker på hverandre, samt kunne diskutere hvilken betydning disse har for utøvelsen av fysioterapifaget
 • forklare hvordan indre og ytre faktorer påvirker kroppen, og hvordan følelser og sinnsstemninger uttrykkes gjennom kroppslige uttrykk og bevegelser
 • definere fysioterapeuters rolle og bidrag innen helsefremmende og forebyggende arbeid
 • forklare hvordan indre og ytre faktorer påvirker kroppen, og hvordan følelser og sinnsstemninger uttrykkes gjennom kroppslige uttrykk og bevegelser

 

Ferdighet

Studenten kan:

 • fremme brukers egne ressurser og tro på egen mestring
 • opptre faglig og etisk forsvarlig i tråd med yrkesetiske retningslinjer i rollen som fysioterapeut
 • gjennom egen bevegelse og refleksjon bli bevisst hvordan kroppen og bevegelser påvirkes av indre og ytre faktorer

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • vise forståelse for hvilken betydning helsepolitiske prioriteringer, organisering av helsetjenesten, samt lovverket som regulerer helsetjenesten har for fysioterapi
 • følge, forstå og anvende en etisk refleksjonsmodell i tråd med yrkesetiske retningslinjer
 • i møte med pasienter anvende kunnskap om hvordan indre og ytre faktorer påvirker kropp og bevegelse

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen inneholder forelesninger, gruppeoppgaver, tilrettelagt arbeid, selvstudium og egenbevegelse.

Obligatorisk tilstedeværelse foreligger på deler av emnet og annonseres i timeplanen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk tilstedeværelse: kasustikker i pedagogikk og psykologi
 • Arbeidskrav: Etikk eller personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse

Mer om vurdering

Eksamen i emnet er en 6 timers skriftlig skoleeksamen uten tillatte hjelpemidler.

 

Emnet har følgende arbeidskrav:

 • Etikk eller personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse
 • Etikk - gjennomgang med lærer etter praksis
 • Avspenning, samhandling, relasjon
 • Obligatorisk tilstedeværelse

 

Det er krav om obligatorisk deltagelse i emnet. Fravær vil få følgende konsekvenser:

 • fravær mindre enn 20 %: Dersom studenten ikke møter på dager med obligatorisk tilstedeværelse vil han/hun måtte gjøre ett individuelt arbeidskrav fastsatt av faglærer.
 • fravær på 20 % eller mer: studenten vil miste eksamensretten i emnet.

 

Ved fravær/ikke levering av arbeidskrav (innlevering eller muntlig høring) vil studenten måtte levere et individuelt arbeidskrav som kompensasjon.

 

Alle obligatoriske krav må være vurdert til godkjent for at man har adgang til eksamen. Kandidaten trenger ikke å gjennomføre arbeidskrav på nytt dersom vedkommende stryker på ordinær eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Fullført første studieår, dvs. at eksamen i emnene HFYS1001, HFYS1002, HFYS1003 og HFYS1004 må være bestått for å ha eksamensadgang i emnet.

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3GFT25 15.0 01.08.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen** 100/100 E 16.03.2018 09:00 228 , 218 , 211 , 309
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 23.05.2018 09:00 338
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du er innvilget tilrettelegging med PC, trenger du ikke å ta med egen PC på eksamen, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.