HERG302P - Kunnskapsbasert ergoterapi - praksisstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport
Praksis
Rapport

Faglig innhold

Selvstendig og profesjonell yrkesutførelse innen relevante arbeidsområder for ergoterapeuter. Arbeide kunnskapsbasert gjennom systematisk søk, vurdering og anvendelse av kunnskap. Anvende aktivitetsplan for strukturering av eget arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • kan vise til bred kunnskap om klinisk- og etisk resonnering
 • kan vise til bred kunnskap om kunnskapsbasert ergoterapi
 • har kunnskap om kulturelle forskjeller og betydning av disse for yrkesutøvelse

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan lede en ergoterapiprosessen i samarbeid med personer/grupper og andre yrkesutøvere
 • kan reflekter kritisk over egen yrkesutøvelse
 • behersker yrkesutførelse i tråd med forståelsen av kunnskapsbasert praksis
 • kan anvende kunnskap om aktivitet og deltagelse i yrkesutførelsen
 • kan utarbeide mål og plan og anvende arbeidsmodeller i ergoterapi
 • kan anvende faglig kompetanse i diskusjoner og utfører ergoterapi i tverrfaglig samarbeid
 • kan ta ansvar og søker veiledning

 

Generell kompetanse

Studenten

 • skal vise evne til å jobbe målrettet, initiere tverrfaglig samarbeid og vise samhandling
 • skal gjennomføre yrkesutøvelsen kunnskapsbasert og i henhold til retningslinjer for profesjonell yrkesutøvelse
 • skal kunne formidle kunnskap i ergoterapi, inkludert modeller, teorier og forskning
 • skal vise evne til å dokumentere ergoterapeutisk arbeide, både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Emnet inneholder praksisseminar (forberedelse til praksisstudier) og 10 uker med praksisstudier. Studentene skriver logg når de gjennomfører praksisstudiet. I tillegg til praksisstudiene kommer egenstudier og veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk tilstedeværelse: for- og etterarbeid
 • Obligatorisk tilstedeværelse: TVERRSAM

Mer om vurdering

Gjennomføring av emnet forutsetter grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i forhold til forskningsmetode, vitenskapsteori, aktivitetsplan og anvendelse av systematisk litteratursøk.

 

Prosessvurderingen i emnet består av praksisforberedelse før praksisperioden, praksisstudier og skriftlige individuelle arbeider.

 

Vurderingen i emnet består av:

 • Praksisstudier
 • 2 innleveringer
 • Obligatorisk tilstedeværelse av for- og ettarbeid

 

Praksisstudier

Det er obligatorisk deltagelse i praksisstudier, jf. Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Emnet har krav om minst 90 % deltakelse. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10 %. Dokumentert (gyldig) fravær mellom 11 og 20 % kan etter avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20 % uansett grunn, medfører at studenten må gjennomføre emnet på nytt.

 

Vurderingskriteriene for praksisstudiene er knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene, pensum for emnet og bestemmelser i Retningslinjer for gjennomføring og vurderinig av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

 

Innleveringer

Det er to innleveringer i emnet som må være vurdert til bestått for at emnet som helhet kan bli vurdert som bestått. Innleveringene er knyttet til praksisperioden og må derfor være vurdert til bestått samme semester som praksisperioden avvikles.

 

Arbeid 1: Aktivitetsplan. Dette er et individuelt skriftlig arbeid uten veiledning. Ved ikke godkjent 1.gangs innlevering vil studenten få mulighet til å levere en ytterliggere gang samme semester. Det gis 1 time veiledning ved andre gangs innlevering.

 

Arbeid 2: Kunnskapsbasert praksis. Dette er et individuelt skriftlig arbeid med 3 time veiledning. Ved ikke godkjent 1.gangs innlevering vil studenten få mulighet til å levere en ytterliggere gang samme semester. Det gis 1 time veiledning ved andre gangs innlevering.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Dette emnet har praksisstudieforberedende dager i høstsemesteret, samt en uke praksisstudieforberedende seminar rett før oppstart av praksisstudiet.

 

Det er krav om 100 % tilstedeværelse på praksisforberedende. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20 og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille gå ut i praksis.

 

Generelt

Ved ikke-bestått resultat eller gyldig fravær er neste mulighet til å ta praksisstudier være ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

 

Dersom studenten får karakteren ikke bestått i praksisstudiet, må hele praksisperioden, inkludert innlevering og obligatorisk tilstedeværelse, gjennomføres på nytt.

 

Normalordning er at studenten har anledning til å fremstille seg for praksisvurdering to ganger. I særskilte tilfeller gis det adgang til å søke om tredje gangs gjennomføring av praksis. Hvis søknaden innvilges, må praksisperioden gjennomføres ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (HSGETB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Trondheim.

 

2. studieår (HERG2003, HERG201P, HERG202P og HERG2002) og HERG301P må være bestått før studenten kan starte i emnet HERG302P.

Kursmateriell

Studentene har selvvalgt pensum i tillegg til tildelt pensum. Tildelt pensumlitteratur gjøres tilgjengelig for studentene ved emnestart. I tillegg kommer praksishefte utarbeidet av utdanningen.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praksis
Vår ORD Rapport
Vår ORD Rapport
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.