HERG3004 - Bacheloroppgave i ergoterapi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 2 semestre ALLE

Faglig innhold

Synliggjøring av profesjonell identitet og kompetanse innen arbeidsområde for ergoterapeuter. Skriftlig formidling av forskningsprosess, forskningsmetode, litteratursøk, aktivitetsperspektiv, fagkritikk og forskningsetikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • kan vise til bred kunnskap om ergoterapifagets idegrunnlag, yrkesutøvelse og samfunnsoppdrag
 • har innsikt i forskningsetiske problemstillinger
 • kan gjøre rede for ulike forskningsdesign og forskningsmetoder
 • har kunnskap om kildekritikk, prinsipper og verktøy for systematisk søking i fagdatabaser

 

Generell kompetanse

Studenten

 • skal fordype seg i gitt tema innen ergoterapi
 • skal vise til forståelse for kunnskapsbasert praksis
 • skal vise til forståelse for sentrale teorier, problemstillinger og løsninger i skriftlig form
 • kan reflektere over faglig utøvelse i lys av aktivitetsteori

 

Ferdighet

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og ferdigstille en skriftlig oppgave med vitenskapelighet tilhørende bachelornivå
 • kan formulere, utforske og besvare en vitenskapelig problemstilling
 • kan anvende forskningsmetodiske prinsipper og drøfte teoretiske perspektiver
 • kan kritisk vurdere og anvende ulike kilder som er relevante for problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid. Obligatorisk arbeidskrav: Prosjektbeskrivelse. Emnet inneholder ellers forelesninger, seminar, veiledning og selvstudie.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk tilstedeværelse på 3 av 4 metodeseminarer
 • Arbeidskrav: prosjektbeskrivelse

Mer om vurdering

Vurdering i emnet er bacheloroppgave som skrives individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter. Det gis 3 timer veiledning per gruppe. Vurderingskriteriene for eksamen er knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene for emnet og nasjonale beskrivelser av karaktersystemet.

 

Utsatt eksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultat "ikke bestått". Forbedring av karakter må gjøres ved neste ordinære innlevering. Ved 3.gangs innlevering gis det 3 timer veiledning.

 

 Dersom besvarelsen blir vurdert til «ikke bestått» må bacheloroppgaven leveres på nytt.

 • Ved 2.forsøk kan studenten forbedre/omarbeide sin innleverte bacheloroppgave.
 • Ved 3.forsøk må studenten skrive en ny bacheloroppgave. Forbedring/omarbeiding er ikke tilstrekkelig, men oppgaven kan presentere det samme temaområde med samme empiri/datagrunnlag.

 

Dersom studenten ønsker å levere bacheloroppgave til forbedring av karakter må studenten(e) levere ny besvarelse. Forbedring/omarbeiding er ikke tilstrekkelig, men oppgaven kan presentere det samme temaområde med samme empiri/datagrunnlag.

 

For å få adgang til eksamen må alle arbeidskrav være godkjente. Arbeidskravene er knyttet til bacheloroppgaven og er derfor kun gyldig i ett semester, slik at de må foretas i samme semester som bacheloroppgaven innleveres. Emnet har følgende obligatoriske arbeidskrav:

 • Prosjektbeskrivelse
 • Obligatorisk tilstedeværelse på 3 av 4 metodeseminar.

 

Ved fravær på mer enn ett metodeseminar vil studenten nektes å levere bacheloroppgave.

 

I gruppearbeidet skal studentene føre en felles logg for gruppemedlemmenes tilstedeværelse, samt over gruppas og den enkeltes arbeid. Denne loggen skal legges fram for veileder når denne etterspørres.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (HSGETB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Trondheim.

 

Alle emner (HERG1001, HERG1002, HERG201P, HERG2003, HERG202P, HERG2002, HERG3003, HERG301P og HERG302P) må være bestått før studenten kan avlegge eksamen i HERG3004.

Kursmateriell

Studentene har selvvalgt pensum i tillegg til tildelt pensum. Tildelt pensumlitteratur deles ut ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HERG3002 20.0 01.08.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering
28.05.2018

Innlevering
04.06.2018

Sommer UTS Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering
03.09.2018

Innlevering
06.09.2018

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.