HERG3003 - Allmennhelse, folkehelse og arbeidshelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

 • Aktuelle modeller og teorier som kunnskapsgrunnlag innen allmennhelse, folkehelse og arbeidshelse
 • Politisk dagsorden
 • Lovverk og forskrifter knyttet til allmennhelse, folkehelse og arbeidshelse
 • Møte samfunnets helse- og velferdsutfordringer, på system-, gruppe- og individnivå
 • Utsatte grupper i samfunnet og arbeidslivet
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Sammensatte problemstillinger
 • Kartlegging/tilrettelegging/tiltak på system-, gruppe- og individnivå
 • Hverdagslivet til bruker og overganger i livet
 • Hverdagsmestring
 • Hjelpemiddelformidling - saksgang, etikk og kritiske vurderinger
 • Individuell plan, Koordinerende enhet og ansvarsgrupper
 • Veiledning og rådgivning
 • Boligtilrettelegging - saksgang, låne- og støtteordninger
 • Universell utforming
 • Levekår, sosialt ulikhet og helse
 • Migrasjon og helse
 • Kulturelt mangfold og inkludering
 • Occupational Justice og Empowerment
 • Livsstil og endring
 • Metode i tidlig intervensjon
 • Tverrsektorielt samarbeid
 • Tverrfaglig dag
 • Søkekonferanse
 • Formidling om folkehelse
 • Det helsefremmende paradigmet knyttet til arbeidsdeltakelse
 • Ergonomi
 • HMS-arbeid og ergoterapi i bedriftshelsetjenesten
 • Konflikthåndtering og løsningsfokusert tilnærming i arbeidslivet
 • Helsefremmende arbeidsplasser
 • Arbeidsrettet rehabilitering
 • Orientering om funksjonsvurdering ved kartleggingsinstrument basert på MoHO
 • Organisasjon og ledelse
 • Arbeid og innvandrere

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om aktuelle modeller og teorier som beskriver forholdet mellom person, aktivitet og omgivelser samt betingelser for tilrettelegging av aktivitet i hverdagsliv og arbeidsliv
 • har bred kunnskap om faktorer som påvirker helsen i befolkningen og helsemessige utfordringer for individ og grupper av befolkningen
 • har kunnskap om oppbyggingen av norsk helse- og velferdstjeneste og kan gjøre rede for forvaltningsnivå og beslutningsstrukturer
 • har kunnskap om kommunehelsetjenestens oppgaver, virkemidler i HMS-arbeidet og BHT samt plan i folkehelsearbeidet og aktuell tilhørende lovgiving
 • har oversikt over saksgang, og de ulike låne- og støtteordningene i boligsaker
 • kjenner til og har kunnskap om ulike strategier og metoder innen helsefremmende og forebyggende arbeid i lokalmiljøet og på arbeidsplassen
 • har kunnskap om NAVs ansvarsområder og virkemidler knyttet til arbeidsrettede tiltak
 • har kunnskap om veiledning, bevisstgjøring og motivering som kan fremme deltagelse i hverdagsliv og arbeidsliv
 • har kunnskap om organisasjon og ledelse

 

Ferdigheter

Studenten

 • har ferdigheter i veiledning, rådgivning og tilrettelegging som kan fremme deltagelse og aktivitet i hverdagsliv og dagligliv
 • kan begrunne og kritisk vurdere ulike tiltak i forhold til anvendelse av teknologi og tekniske hjelpemidler
 • kartlegger og vurdere aktivitetsmuligheter og anvender tiltak knyttet til sammensatte aktivitetsproblem i hverdagsliv og arbeidsliv
 • har ferdigheter i samtale-, veilednings- og formidlingsteknikk og gruppeledelse
 • anvender aktuelle teorier, modeller og metoder for å kartlegge/tilrettelegge/sette i gang/formidle tiltak på system-, organisasjon-, individ- og gruppenivå
 • anvender den konseptuelle ledelsesmodell

 

Generell kompetanse

Studenten

 • anvender aktuelle modeller og teorier ved planleggingen og utførelse av tiltak
 • følger standarder, lover og forskrifter som regulerer arbeidsplasser og profesjonsutøvere inkludert helsepersonells plikter og pasienters rettigheter
 • planlegger, og gjennomfører og evaluerer tiltak i den hensikt å fremme enkeltindividers, gruppers og befolkningens aktivitet, helse og deltakelse
 • samarbeider med brukere og helsepersonell, kartlegger og analyserer aktivitet, formuler mål og anvender disse i aktuelle tiltak
 • ivaretar krav beskrevet i lovverk, forskrifter og aktuelle forordninger samt analyserer relevante etiske fag faglige dilemma
 • tydeliggjør og formidler ulike perspektiv og tilnærminger for å redegjøre og reflektere over hverdagsliv og arbeidsliv
 • anvender sine kunnskaper om offentlige beslutningsprosesser og politiske føringer som kan påvirke folks hverdagsliv og arbeidsliv

Læringsformer og aktiviteter

Emnet inkluderer gruppe / PBL-arbeid, egenstudier, forelesninger, ferdighetstrening, muntlig fremlegg.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeid 3: kartlegging av HMS-arbeid i virksomheter
 • Arbeid 2: sammensatte problemstillinger
 • Arbeid 1: kartlegging av fysiske omgivelser
 • Arbeid 4: Funn fra arbeid 1, 2 og 3 brukes som utgpkt for å drøfte aktuell problemstilling
 • Obl. tilstedeværelse

Mer om vurdering

Emnet består av en individuell skriftlig 6 timers skoleeksamen uten tillatte hjelpemidler.

 

 Emnet har følgende obligatoriske arbeidskrav. Samtlige av arbeidskravene må være vurdert til godkjent for at studenten skal ha eksamensadgang.

 • Arbeid 1: Kartlegging av fysiske omgivelser. Obligatorisk arbeidskrav i gruppe med utgangspunkt i en situasjonsbeskrivelse skal studentene forklare hvordan man kan kartlegge fysiske omgivelser, beskrive og diskutere funn ift prinsipper om universell tilgjengelighet. Ved ikke-godkjent ved første innlevering vil studenten få mulighet til å levere arbeidskravet en andre gang.
 • Arbeid 2: Sammensatte problemstillinger. Studentene skal jobbe sammen to og to. Studentene skal jobbe med ulike case. De skal skrive ergoterapeutiske rapporter med utgangspunkt i casene. En av casene skal innleveres som rapport. Veiledning blir gitt felles i klassen. Ved ikke-godkjent ved første innlevering vil studenten få mulighet til å levere arbeidskravet en andre gang.
 • Arbeid 3: Kartlegging av HMS-arbeid i virksomheter. Obligatorisk arbeidskrav i gruppe. Ved anvendelse av lovverk, aktuelle forskrifter og veiledninger, og ved bruk av aktuelle åpne spørsmål, kontakter gruppen ledelse eller hovedverneombud eller andre i virksomheten med HMS som ansvarsområde for å få kunnskap om den funksjon og de virkemidler virksomheten anvender i sitt HMS-arbeid. På bakgrunn av denne informasjonen lager gruppen en rapport.
 • Arbeid 4: Obligatorisk arbeidskrav. Funn fra arbeid 1, 2 eller 3 brukes som utgangspunkt for å drøfte en aktuell problemstilling. Studentene skal dra inn teoretisk kunnskap fra både faglitteratur og (minst en) forskningsartikkel, og levere en oppgave som følger et vitenskapelig IMRD-oppsett. Funn fra tidligere arbeid forstås som empiriske funn, og skal brukes aktivt for å drøfte en forhåndsformulert, aktuell problemstilling innen folke, arbeids- eller allmennhelse.
 • Obligatorisk tilstedeværelse. Det er 100 % obligatorisk tilstedeværelse i ferdighetsundervisning.

 

Det er krav om 100 % tilstedeværelse på obligatorisk ferdighetstundervisning, tverrfaglig dag og seminar. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20 og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til ferdighetstreningen der studenten hadde fravær. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

 

I gruppearbeidet skal studentene føre en felles logg for gruppemedlemmenes tilstedeværelse, samt over gruppas og den enkeltes arbeid. Denne loggen skal legges fram for veileder når denne etterspørres. Det er normalt ikke anledning til individuell innlevering på gruppeeksamen.

 • Dersom en studenten har mangelfull tilstedeværelse og/eller ikke bidratt faglig kan studenten pålegges å levere eksamen individuelt. Studenter som ikke deltar og bidrar i gruppa vil normalt ikke gis veiledning. Den pålagte individuelle eksamen skal ha karakter av å være et selvstendig arbeid.
 • En student som har dokumentert gyldig grunn for å ikke delta i gruppearbeidet kan søke skriftlig om å levere gruppeeksamen individuelt, samt om å motta veiledning. Den individuelle eksamenen skal ha karakter av å være et selvstendig arbeid.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (HSGETB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Trondheim.

 

Emnet forutsetter kunnskap om menneskelig aktivitet på individnivå, dette innebærer at 2.studieår (HERG2003, HERG201P, HERG202P og HERG2002) må være bestått før studenten kan avlegge eksamen i HERG3003.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HERG3001 21.0 01.08.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 13.12.2017 09:00 D9, bygg 3 , Datasal 10349, bygg 10 , DI41 , D8, bygg 3
Vår UTS Skriftlig eksamen** 100/100 E 03.04.2018 09:00 309 , 220
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du er innvilget tilrettelegging med PC, trenger du ikke å ta med egen PC på eksamen, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.